cookies
Naši “piškotki” ti bodo všeč
Piškotki na spletni strani Muziker se uporabljajo, da je tvoj obisk pri nas vedno prijetna izkušnja. Strinjaj se z uporabo vseh piškotkov s klikom na gumb „Strinjam se“ ali pa v nastavitvah izberi samo tiste, ki so ti všeč. Več informacij.
Strinjam se
Zavrni

Splošni prodajni pogoji

Splošni prodajni pogoji

I. Splošni prodajni pogoji, ki se nanašajo na kupce - potrošnike

1. OSNOVNE DOLOČBE IN PODROČJE UPORABE

1.1. Prvi del teh Splošnih pogojev poslovanja (za namene prvega dela v nadaljevanju »ti Splošni pogoji«) ureja pravice in obveznosti strank v kupoprodajni pogodbi med prodajalcem, ki je MUZIKER, a.s. , s sedežem na naslovu Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovaška republika, Matična številka 35 840 773, vpisana v poslovni register Mestnega sodišča Bratislava III, oddelek: Sa, vložek št. 3337/B (v nadaljevanju »prodajalec«) in kupcu – potrošniku, katerega predmet je nakup in prodaja blaga na spletni strani spletne trgovine prodajalca (v nadaljevanju »e-trgovina«) (v nadaljevanju »kupoprodajna pogodba« ali »pogodba«).

Kontakt in točna identifikacija prodajalca:

e-mail: [email protected]
telefón: +38617778667
Št. za DDV: SK7020001021
Davča št.: 2021680991
Naslov: MUZIKER, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Slovenská republika

Nadzorni organ:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
(Inšpektorát SOI za Bratislavsko regijo)
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
(Oddelek za izvajanja nadzora)
[email protected]
tel. št. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax št. 02/58 27 21 70
www.soi.sk

1.2. Kupec se v okviru prvega dela Splošnih prodajnih pogojev razume kot potrošnika, ki je fizična oseba in ki kupo-prodajno pogodbo ne sklepa za namene svojega poslovnega delovanja, službe ali poklica (v nadaljevanju samo „kupec“), (prodajalec in kupec v nadaljevanju samostojno samo „pogodbena stran“ ali skupaj „pogodbeni strani“).

2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANI

2.1. Prodajalec ima med drugim naslednje dolžnosti:

 1. kupcu dostaviti naročeno blago v dogovorjeni količini, ga zapakirati oziroma opremiti za prevoz na način, ki je potreben za njegovo ohranitev in zaščito in
 2. kar najhitreje skupaj z blagom v pisni ali elektronski obliki izročiti kupcu vse dokumente, potrebne za prevzem in uporabo blaga ter druge dokumente, predpisane z veljavnimi zakonskimi predpisi.

2.2. Prodajalec ima pravico do celotnega plačila kupnine od kupca za dostavljeno blago.

2.3. Prodajalec ima pravico preklicati (stornirati) naročilo, če zaradi razprodaje zalog ali nedobavljivosti blaga kupcu ne more dostaviti blaga v roku, določenem v teh SPP ali po ceni, določeni v spletni trgovini, če se stranka ne strinja z zamenjavo. Prodajalec ima pravico zavrniti naročilo tudi iz nediskriminatornih razlogov, še posebej, če ima evidentirano neplačano terjatev do kupca, če kupec v preteklosti večkrat ni prevzel blaga, čeprav je bil to dolžan storiti, oz. če prodajalca skrbi, da bi lahko s tem ko sprejme naročilo utrpel škodo.

2.4. Kupec ima med drugim naslednje dolžnosti:

 1. prevzeti naročeno blago,
 2. pravilno in pravočasno plačati prodajalcu dogovorjeno nakupno ceno.

2.5. Kupec ima pravico da se mu blago dostavi v dogovorjeni količini, kakovosti, času ter kraju.

3. SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

3.1. Kupoprodajna pogodba je sklenjena z zavezujočim sprejemom predloga za sklenitev kupoprodajne pogodbe kupca s strani prodajalca v obliki obrazca, ki ga izponi kupec (obrazec, ki ga izpolni in pošlje kupec, v nadaljevanju samo »naročilo«).

3.2. Zavezujočo potrditev predloga za sklenitev pogodbe bo prodajalec opravil brez nepotrebnega odlašanja, običajno v dveh delovnih dneh po izvršitvi naročila, po preverjanju razpoložljivosti blaga, veljavnosti cen in dobavnega roka blaga, ki ga zahteva kupec. Za zavezujočo potrditev se šteje odprema blaga s strani prodajalca. Zavezujoča potrditev po elektronski pošti (e-mailu) ni potreben. Če je zaznana višja cena, bo prodajalec zahteval soglasje kupca za spremenjeno ceno pred odpremo naročila. Kupoprodajna pogodba je sklenjena šele po kupčevem soglasju s spremembo cene in naknadni potrditvi naročila s strani prodajalca.

3.3. Samodejno generirana potrditev prejema naročila s strani prodajalca, ki je dostavljena na kupčev elektronski naslov takoj po oddaji naročila, je zgolj informativne narave, poslana kupcu z namenom obveščanja kupca o registraciji naročila in se ne šteje za zavezujočo potrditev predloga za sklenitev pogodbe s strani prodajalca.

3.4. Prodajalec lahko skupaj z naročilom ponudi dodatno brezplačno blago (v nadaljevanju samo »darilo«). Kupec izrazi soglasje tako, da pred oddajo naročila izbere darilo. Dodajanje darila naročilu ni obvezno in je prostovoljno s strani kupca.

3.5. Prodaja alkoholnih pijač je možna samo osebam, starejšim od 18 let. Z oddajo naročila za alkoholne pijače kupec potrjuje, da je dopolnil 18 let starosti najkasneje na dan oddaje naročila. Prodajalec ima pravico to dejstvo preveriti z zahtevo po veljavnem osebnem dokumentu in če kupec tega dejstva ne izpolni ali ga ne more dokazati, prodajalec ni zavezan k dobavi alkoholnih pijač. To velja tudi za osebo, ki jo je kupec pooblastil za prevzem blaga.

4. DOGOVORI O NAKUPNI CENI

4.1. Kupec plača prodajalcu kupno ceno za blago, dogovorjeno s kupoprodajno pogodbo, vključno s stroški dostave blaga in nadomestilom dodatnih storitev (v nadaljevanju: kupnina).

4.2. Podrobne in posodobljene informacije o načinih plačila nadete v razdelku Plačila v spletni trgovini prodajalca. Nekateri načini plačila morda niso na voljo za vsa naročila, odvisno od zneska naročila ali od izbranega načina dostave. O morebitnih omejitvah bo kupec obveščen že med samim izpolnjevanjem naročilnega obrazca.

4.3. Morebitni stroški pošiljanja in pakiranja bodo zaračunani pred odpremo naročila. Morebitne provizije za dodatne storitve se v naročilu sproti posodabljajo glede na izbiro dodatnih storitev s strani kupca, nikoli pa po oddaji naročila. V primeru, da bo blago dostavljeno kupcu izven Evropske unije, lahko kupcu nastane carinski dolg ali obveznosti drugih dajatev v zvezi s carinskim poslovanjem v višini in na način, ki ga dolča splošna zavezujoča zakonodaja države, v kateri je blago dostavljeno. Če ni drugače navedeno ali dogovorjeno med strankama, prodajalec ni dolžan nositi teh obveznosti v imenu kupca.

4.4. Če kupec plača kupnino prodajalcu z bančnim nakazilom, se za dan plačila šteje dan, ko je bila celotna kupnina poknjižena na računu prodajalca.

4.5. Kupec se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino v roku, določenem v kupoprodajni pogodbi.

5. DOSTAVA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI

5.1. Prodajalec bo blago dostavil kupcu v najkrajšem možnem času, najkasneje v 30 dneh od dneva sklenitve pogodbe, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Če prodajalec ne izpolnil svoje dolžnosti v dogovorjenem roku, ga kupec pozve, naj blago dobavi v dodatnem ustreznem roku, ki ga določi kupec. V primeru, da kupec v tem smislu ne pozve prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko naj bi bilo blago dostavljeno, se smatra, da je blago bilo dostavljeno, v kolikor se ne dokaže drugače. Če prodajalec ne dostavi blago niti v dodatnem dobavnem roku, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe.

5.2. V primeru, da kupec blaga ne prevzame brez predhodnega pisnega odstopa od pogodbe, ima prodajalec pravico do odškodnine v višini dejansko nastalih stroškov pri poskusu dostave naročila.

5.3. Kupec je dolžan blago prevzeti osebno ali zagotoviti, da ga zanj prevzame tretja oseba. Če je treba dobavo zaradi razlogov na strani kupca ponoviti (na primer zaradi odsotnosti kupca ali pooblaščene osebe na dogovorjenem mestu), vse dodatne stroške, ki nastanejo na ta način krije kupec, vključno z morebitnimi stroški skladiščenja.

5.4. Kupec ima pravico preveriti pošiljko ob dostavi. V primeru ugotovitve poškodbe blaga ob prevzemu, ima kupec možnost zavrniti prevzem blaga. O poškodovanem blagu je prevoznik skupaj s kupcem dolžan sestaviti zapisnik. Na osnovi takega zapisnika dostavljenega prodajalcu, lahko prodajalec po ureditvi odškodninskega zahtevka s prevoznikom, kupcu zagotovi odpravo pomanjkljivosti blaga, popust na kupnino ali pa kupcu pošlje novo blago v primeru nepopravljivih napak. Kasnejše reklamacije tega tipa je potrebno dodatno dokazati.

5.5. Možnosti dostave ter podrobne in posodobljene informacije o pogojih dostave najdete v rubriki Dostava v spletni trgovini. Za nekatera naročila morda niso na voljo vsi načini dostave. O morebitnih omejitvah bo kupec obveščen med pripravo naročila.

5.6. Kupec se kot prejemnik blaga strinja, da mu bo račun izdan in dostavljen v elektronski obliki. Prodajalec po sklenitvi kupoprodajne pogodbe ni dolžan ugoditi kupčevi prošnji za popravek ali spremembo podatkov na fakturi, še posebej imena ali naslova dostave v drugo državo. V primeru spremembe statusa zavezanca za DDV na strani kupca, je kupec dolžan o tej spremembi brez odlašanja obvestiti prodajalca. Prodajalec ne odgovarja za nepravilno navedene podatke na računu, ki so navedeni kot posledica kupčeve kršitve te obveznosti.

5.7. Kupoprodajana pogodba je sklenjena z odpovednim pogojem, da če kupec neprevzame blago niti po 5 dneh po dodatnem pozivu prodajalca in se s prodajalcem ne dogovori za nadomestni termin prevzema blaga, se pogodba razveljavi, pogodbene strani pa si vrneta obveznosti, ki sta jih že izpolnila, še posebej plačano kupnino in poslano blago, za katero ima nato prodajalec spet pravico prostega razpolaganja. Pravica prodajalca za povrnitev škode glede na odstavek 5.2. s tem ne preneha veljati.

6. PRIDOBITEV LASTNIŠTVA IN PRENOS TVEGANJA POŠKODB NA BLAGU

6.1. Blago ostaja v lasti prodajalca do plačila celotne kupnine s strani kupca. Blago se kupcu dostavi tako, da ga prevzame osebno ali s prevzemom od dostavljalca.

6.2. Tveganje poškodb blaga preide na kupca v trenutku, ko prevzame blago od prodajalca ali dostavljalca oziroma od trenutka, ko mu prodajalec omogoči razpolagati z blagom a ga kupec ne prevzame.

7. REKLAMACIJSKI POSTOPEK ZA POTROŠNIKE

7.1. Za napake na blagu je odgovoren prodajalec, kupec pa je dolžan nemudoma vložiti reklamacijo pri prodajalcu.

7.2. Za urejanje reklamacij velja ta Reklamacijski postopek za potrošnike (v nadaljevanju samo »Reklamacijski postopek«).

7.3. Kupec ima pravico pri prodajalcu uveljavljati garancijo le za blago, ki ne deluje, je v garanciji in je bilo kupljeno v spletni trgovini prodajalca.

7.4. V času garancijske dobe ima kupec pravico do brezplačne odprave napak ob predložitvi blaga, vključno z vso pripadajočo opremo.

7.5. Reklamacije prodajalec obravnava v pisni ali elektronski obliki brez odlašanja. Če se na blagu pokažejo napake, ima kupec pravico vložiti reklamacijo pri prodajalcu tako, da izpolni reklamacijski obrazec in ga prodajalcu dostavi v elektronski obliki, medtem ko blago dostavi prodajalcu na enega izmed spodaj navedenih načinov, skupaj s potrebnimi izpolnjenimi reklamacijskimi obrazci. Načini uveljavljana reklamacije:

 1. Dostava reklamacijskega obrazca in reklamiranega blaga na reklamacijski center na naslovu (v nadaljevanju samo »reklamacijski center«):
  Muziker reklamačné stredisko
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Slovaška
 2. Dostava reklamacijskega obrazca in reklamiranega blaga v eno izmed trgovin prodajalca, kjer je možen prevzem takega blaga glede na prodajni sortiment.

7.6. Kupec lahko preko reklamacijskega obrazca zaprosi prodajalca, da poskrbi za prevoz blaga v reklamacijski center. V takem primeru bo prodajalec v imenu kupca na lasnte stoške preko prevoznika uredil prevoz reklamiranega blaga. Šteje se, da je reklmariano blago dostavljeno prodajalcu na dan, ko ga prodajalec prejme na naslovu reklamacijskega centra. Prevoznik je v tem postopku tretja oseba, ki nastopa v svojem imenu, zato se prevzem blaga za namene prevoza ne štejejo kot začetek reklamacijskega postopka.

7.7. Kupec je dolžan reklamirano blago ustrezno zapakirati, upoštevajoč lastnosti izdelka in lastnosti napake, tako, da se med transportom ne poškoduje dodatno. Prodajalec odgovarja za reklamirano blago šele po prevzemu.

7.8. V fizični trgovini mora prodajalec zagotoviti prisotnost osebe, ki je pooblaščena za obravnavanje reklamacij v obratovalnem času trgovine.

7.9. Če namerava kupec reklamirano blago dostaviti v eno izmed fizičnih trgovin prodajalca, mu prodajalec priporoča, da v naprej preveri možnost oddaje blaga na tem mestu.

7.10. Kupec je dolžan ob reklamaciji dokazati, da je bilo blago kupljeno pri prodajalcu in je v garancijskem roku. Kupec je prav tako dolžan natančno navesti vrsto in obseg napak na blagu.

7.11. Za dan začetka reklamacijskega postopka se šteje dan, ko je kupec izročil prodajalcu:

 1. izpolnjen obrazec za reklamacijo,
 2. reklamirano blago skupaj z vsemi dodatki in
 3. gesla ali kode za dostop, če se nanašajo na reklamirano blago.

7.12. Reklamcijski obrazec je v Dodatek št. 1 teh SPP, kupec pa ga lahko izpolni in odda tudi v elektronski obliki na tej povezavi: https://www.muziker.si/reklamacije.

7.13. Prodajalec ali pooblaščena oseba bo kupcu izdala potrdilo o reklamaciji v obliki, ki jo izbere prodajalec (vključno z e-pošto), ki vsebuje datum reklamacije, kontaktne podatke kupca, opis napak, način obravnave reklamacije, ki jo želi stranka in pravni poduk o pravicah, ki jih stranka pridobi z § 622 in § 623 členom civilnega zakonika (v nadaljevanju samo »potrditev reklamacije«).

7.14. V primeru, da se reklamacija uveljavlja preko komunikacije na daljavo, je prodajalec dolžan kupcu nemudoma dostaviti potrditev reklamacije. Če potrdila ni mogoče dostaviti takoj, ga je treba dostaviti brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje skupaj z dokazilom o ureditvi reklamacije. Potrdilo o uveljavljanju reklamacije ni potrebno dostaviti, če ima kupec možnost dokazati uveljavljane reklamacije na drug način.

7.15. Glede na odločitev kupca, ki uveljavlja svoje pravice v skladu z § 622 in § 623 členom civilnega zakonika, je prodajalec oziroma pooblaščena oseba dolžna določit način reševanja reklamacije v skladu s tem Reklamacijskim pravilnikom takoj, oziroma v roku treh delovnih dni, če gre za zahtevnejši primer oziroma v 30 dneh od dneva začetka reklamacijskega postopka, če je potrebna kompleksna tehnična ocena stanja blaga. Po določitvi načina reševanja reklamacije bo prodajalec oziroma poolaščena oseba reklamacijo obravnavala nemudoma, v utemeljenih primerih pa je reklamacijo mogoče rešiti tudi kasneje. Vendar pa reševanje reklamacije ne sme trajati dlje kot 30 dni od dneva reklamacije. Po poteku roka za ureditev reklamacije ima potrošnik pravico do odstopa od pogodbe oziroma ima pravico zamenjati blago za novo. Prodajalec kupca obvesti o zaključku reklamacijskega postopka in izidu reklamacije na način v katerem sta se dogovorili obe strani. Skupaj z blagom, bo kupcu dostavljen tudi reklamacijski zapisnik. Če kupec uveljavlja reklamacijo v prvih 12 mesecih od dneva prevzetja blaga jo lahko prodajalec zavrne samo na podlagi mnenja izvedenca ali na podlagi mnenja, ki ga je izdala avtorizirana, pooblaščena in akreditirana oseba (v nadaljevanju samo »strokovna ocena blaga«). Ne glede na rezultat strokovne ocene prodajalec od kupca ne sme zahtevati povračila stroškov strokovne ocene blaga ali kompenzacijo drugih stroškov v zvezi s strokovno oceno blaga. Če kupec uveljavlja reklamacijo po 12 mesecih od dneva prejema blaga in jo je prodajalec zavrnil, mora oseba, ki je reklamacijo obravnavala, v dokumentu o obravnavi navesti, komu lahko kupec blago pošlje za strokovno oceno. V primeru, da kupec pošlje blago v strokovno oceno določeni osebi, omenjeni v dokumentu o obravnavi reklamacije, stroške strokovne ocene blaga, kot tudi vse druge s tem povezane in upravičljive stroške, krije prodajalec, ne glede na rezultat strokovne ocene. Če kupec s strokovno oceno dokaže odgovornost prodajalca za reklamirano napako blago, lahko ponovno vloži reklamacijo; garancijski rok ne poteče v času strokovne ocene blaga. Prodajalec je dolžan kupcu v 14 dneh od dneva vnovične reklamacije, povrniti vse stroške, ki so mu nastali zaradi strokovne ocene blaga. Tako ponovno vloženo reklamacijo na osnovi strokovne ocene blaga, ni mogoče zavrniti.

7.16. Namesto odprave napake lahko prodajalec vedno zamenja blago z napako za blago brez napake, če to kupcu ne povzroča resnih težav.

7.17. Pravica do brezplačnega garancijskega popravila preneha veljati če:

 1. kupec ne dokaže, da je od prodajalca kupil blago z napako,
 2. ne sporoči očitnih napak pri prevzemu blaga,
 3. poteče garancijski rok blaga,
 4. je kupec odgovoren za mehanske poškodbe blaga,
 5. kupec poseže v blago (prepogibanje, rezanje, krajšanje, vrtanje in podobno), sploh v primeru, da blago ni namenjeno takim spremembam in če je napaka nastala kot posledica takšnih posegov,
 6. se blago uporablja ali skladišči v pogojih, ki zaradi temperature, vlage, kemičnih ali mehanskih vplivov ne ustrezajo naravnemu okolju,
 7. se z blagom ravna nepravilno ali pa se zanemarja potrebno nego blaga,
 8. pride do poškodbe zaradi prekomerne obremenitve blaga ali uporabe, ki je v nasprotju s pogoji, določenimi v dokumentaciji, navodilih, tehničnih ali varnostnih standardih,
 9. pride do zamenjave originalnih delov izdelka,
 10. kupec uporabi nepravilno napajalno napetost, nepravilno, nepooblaščeno ali neautorizirano strojno ali programsko opremo,
 11. se uporabi nepravilen, nekompatibilen ali neoriginalen potrošni material in če je do poškodb prišlo zaradi uporabe takega materiala,
 12. pride do poškodb z naravno porabo ali naključno okvaro,
 13. poškoduje blago računalniški virus,
 14. poseže v blago nepooblaščena oseba ali z uporabo napačnega orodja ali materiala,
 15. je storjen nestrokovni poseg, poškodba med transportom, poškodbe zaradi vode, požara, elektrike ali višje sile.
 16. z neizvedbo posodobitve digitalne vsebine v razumnem času, če je napaka nastala zaradi neizvedbe te posodobitve. To ne velja, če kupec ni bil obveščen o posodobitvi ali o posledicah neizvedbe, ali če posodobitve ni izvedel ali jo je izvedel nepravilno zaradi pomanjkljivosti v navodilih.

7.18. Prodajalec je dolžan obravnavati reklamacijo in zaključiti postopek reklamacije na enega izmed naslednjih načinov:

 1. s predajo popravljenega blaga
 2. z zamenjavo blaga
 3. vračilom kupnine
 4. z zagotovitvijo primernega popusta na kupnino
 5. s pisno zahtevo za prevzem izvršbe, ki jo je določil prodajalec
 6. z obrazloženo zavrnitvijo reklamacije.

7.19. Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisni dokument o načinu obravnave reklamacije in o zaključku postopka najkasneje v 30 dneh od dneva uveljavljena reklamacije.

7.20. Po ureditvi reklamacije, razen v primeru vračila kupnine, bo prodajalec kupcu vrnil reklamirano blago. Če kupec tega blaga ne prevzame v razumnem roku, ga bo prodajalec zaprosil, da to stori v dodatnem razumnem roku, ki ga določi prodajalec, običajno v roku enega meseca. Če kupec blaga ne prevzame niti v tem dodatnem roku, je dolžan plačati prodajalcu nadomestilo za skladiščenje v višini, določeni v tem odstavku (v nadaljnem besedilu samo »ležarina«) za vsak začet dan, po preteku roka za prevzem blaga, do prevzema blaga. Višina ležarine se določi glede na težo in glede na seštevek dolžin stranic blaga (seštevek stranic = višina + širina + globina), in sicer:

 1. 1 € (z besedo: en evro) za skladiščenje blaga, katerega teža ne presega 10 kg in ob enem vsota stranic ne presega 120 cm;
 2. 2 € (z besedo: dve evra) za skladiščenje blaga, ki presega vsaj eno izmed prej omenjeno vrednosti in katerega teža ne presega 40 kg in ob enem vsota stranic ne presega 300 cm;
 3. 4 € (z besedo: štiri evre) za skladiščenje ostalega blaga.

7.21. Garancijski rok velja 24 mesecev (v nadaljevanju samo „garancijski rok“), pod pogojem, da za konkretne primere ni določen drug garancijski rok. Garancijski rok začne teči od dneva, ko kupec prejme blago. Če je na blagu, njegovi embalaži ali navodilih v skladu z zakonom navedeno obdobje uporabe blaga, garancijski rok ne preneha pred iztekom tega roka. Napake na blagu in posledične reklamacije morajo biti uveljavljene do konca garancijskega roka. Po izteku garancijske dobe poteče pravica do reklamacije.

7.21A. Če je predmet kupoprodajne pogodbe artikel z digitalnimi lastnostmi, bo prodajalec kupcu zagotovil dogovorjene posodobitve digitalnih vsebin oziroma storitev digitalnih vsebin. Poleg dogovorjenih posodobitev bo prodajalec poskrbel, da bo kupec dobil tudi posodobitve, ki so potrebne, da artikel ohrani svoje lastnosti in da bo kupec obveščen o njihovi dobavljivosti.

 1. v obdobju 24 mesecev, če naj bi se v skladu s kupoprodajno pogodbo digitalna vsebina ali storitev digitalne vsebine zagotavljala neprekinjeno za obdobje 24 mesecev ali če je zagotavljanje dogovorjeno za daljše obdobje, potem v tem celotnem obdobju, oz.
 2. v času, ko ga kupec razumno lahko pričakuje, če je po kupoprodajni pogodbi digitalna vsebina ali storitev digitalne vsebine zagotovljena enkrat; ta bo presojen glede na vrsto in namen stvari, naravo digitalne vsebine oziroma storitve digitalne vsebine ter ob upoštevanju okoliščin sklenitve kupoprodajne pogodbe in narave obveznosti.

7.21B. Določba 7.21A. teh SPP ne veljajo, če je prodajalec pred sklenitvijo pogodbe kupca izrecno obvestil, da posodobitev ne bo zagotavljal in se je kupec s tem izrecno strinjal ob sklenitvi pogodbe.

7.21C. Če je treba digitalno vsebino ali storitev digitalne vsebine neprekinjeno zagotavljati določeno časovno obdobje in če v tem obdobju pride do napake, se šteje, da je digitalna vsebina ali storitev digitalne vsebine zagotovljena z napako. Določbe tega reklamacijskega postopka se uporabljajo za blago, ki je stvar z digitalnimi lastnostmi, v kolikor to dopušča njihova narava.

7.22. Rabljeno blago je blago, ki je bilo rabljeno, ne vsebuje vseh delov ali je kozmetično ali funkcionalno poškodovano (v nadaljevanju samo »rabljeno blago«). Razstavljeno blago je rabljeno blago, ki je bilo uporaljano kot razstavni eksponat v fizični trgovini prodajalca, je bilo odprto in se je lahko uporabljalo v obsegu, ki je potrebno za predstavitev lastnosti drugim osebam (v nadaljevanju samo »razstavljeno blago«). Nedelujoče blago je rabljeno blago, ki ima take pomanjkljivosti, da je neuporabno in ga zato ni mogoče uporabiti za običajen namen (v nadaljevanju samo »nedelujoče blago«).

7.23. Garancijska doba za vse rabljene izdelke je 24 mesecev, razen če je za določeno blago v spletni trgovini navedena drugačna, tudi krajša garancijska doba.

7.24. Če se rabljeno blago prodaja po nižji ceni kot novo, garancijo ni mogoče uveljavljati za napako, zaradi katere je bila dogovorjena nižja cena. Nedelujoče blago je lahko nepopravljivo in se običajno prodaja za rezervne dele ali zbiratelje. Dodaten opis napak, zaradi katerih se blago smatra za nedelujoče in niso zajete v garanciji, je mogoče najti na spletni strani izdelka v spletni trgovini. Nedelujoče blago je lahko brez predhodnega popravila ali modifikacije nevarno. Na uporabnost nedelujočega izdelka se garancija ne nanaša.

7.25. Garancijski rok se podaljša za čas, v katerem kupec blaga ni mogel uporabljati zaradi njegovega popravila.

7.26. V primeru zamenjave blaga za novo, začne garancijski rok ponovno teči od prejema novega blaga. Enako velja, če se zamenja del (del blaga), za katerega je bila dana garancija.

7.27. Če gre za popravljivo napako na blagu, bo reklamacija rešena glede na odločitev kupca, bodisi z odpravo napake, bodisi z zamenjavo blaga.

7.28. Če gre za napako na blagu, ki je ni mogoče odpraviti in ki preprečuje, da bi se blago pravilno uporabljalo kot blago brez napak, ima kupec pravico zamenjati blago ali pa ima pravico odstopiti od pogodbe. Enake pravice pripadajo kupcu v primeru odpravljivih napak, če kupec blaga ne more uporabljati zaradi ponovne napake po popravilu (več kot dvakrat) ali pa pri večjem številu napak (več kot dve).

7.29. V primeru drugih nepopravljivih napak je kupec upravičen do razumnega popusta na kupnino, katerega višina se določi sporazumno.

7.30. Reševanje reklamacije velja samo za napake, ki jih je kupec navedel pri prijavi reklamacije.

7.31. Če prodajalec konča postopek reklamacije z obrazloženo zavrnitvijo reklamacije blaga, lahko kupcu predlaga, da odpravi napake na stroške kupca. Kupec takega predloga ni dolžan sprejeti.

7.32. Če prodajalec zaključi postopek reklamacije z obrazloženo zavrnitvijo blaga, kupec pa se s tako obravnavo ne strinja, lahko uveljavlja svoje pravice na sodišču.

8. OSEBNI PODATKI IN NJIHOVA ZAŠČITA

Prodajalec je sprejel ustrezne ukrepe za obdelavo osebnih podatkov v skladu z zakonom št. 18/2018 zbirke zakonov o varstvu osebnih podatkov in spremembah nekaterih zakonov ter v skladu z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) 2016/679 z dne 27. april 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku tovrstnih inforamcij, s katerim se preklicije smernica 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Uredba GDPR). Kupec potrjuje, da je seznanjen z obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s pravili, ki jih bo našel na naslednji povezavi: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35840773/en/basic-information.

9. ODSTOP OD POGODBE

9.1. Prodajalec ima pravico do odstopa od pogodbe v primeru razprodaje zaloge, nedobavljivosti blaga ali če je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga, dogovorjenega s pogodbo, prenehal s proizvodnjo ali povzročil spremembe, zaradi katerih prodajalec ne more izpolniti oveznosti iz pogodbe, zaradi višje sile, ali če tudi z vsemi napori, ki se od njega lahko razumno zahtevajo, kupcu ne more dostaviti blaga v roku, določenem v teh SPP ali po dogovorjeni ceni. Prodajalec je dolžan kupca o tem brez nepotrebnega odlašanja obvestiti in kupcu vrniti vsa plačila v skladu s temi SPP. To ne vpliva na pravico pogodbenih strank do dogovora o nadomestni izvedbi ali spremenjeni ceni.

9.2. Prodajalec ima pravico do odstopa od pogodbe tudi, če je pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe prišlo do očitne napake v kupnini, navedeni za blago (npr. Napačno postavljena decimalna vejica, manjkajoča številka, ko nakupna cena očitno ne ustreza običajni tržni ceni).

9.3. Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe, katere predmet je prodaja blaga, tudi brez navedbe razloga v 14 dneh od dneva prejema blaga. Šteje se, da je blago prevzeto v trenutku, ko kupec ali tretja oseba, ki jo je on določil, z izjemo dostavljalca, prevzame vse dele naročenega blaga ali če

 1. je blago, ki ga je potrošnik naročil v enem naročilu, dostavljeno ločeno, je trenutek prevzema blaga, ko je dostavljen zadnji del,
 2. se dostavlja blago, sestavljeno iz več delov ali kosov, je trenutek prevzema, ko je dostavljen zadnji del ali kos,
 3. se blago dostavlja večkrat v določenem obdobju, je čas prevzema prva dostava blaga.

9.4. Kupec lahko odstopi od pogodbe, katere predmet je dobava blaga, še pred začetkom roka za odstop od pogodbe.

9.5. Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nudenju eletronskih vsebin, ki niso dostavljene na materialnem nosilcu podatkov, v 14 dneh od dneva sklenitve te pogodbe, razen v primerih iz odstavka 9.16. črka l).

9.6. Kupec lahko uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe v papirni obliki ali v obliki zapisa na drugem trajnem nosilcu podatkov ali preko obrazca poslanega na naslov:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Slovaška

9.7. Obrazec za odstop od pogodbe je Priloga št. 2 teh SPP in ga je mogoče izpolniti tudi v elektronski obliki na naslednji povezavi: https://www.muziker.si/odstop-od-pogodbe.

9.8. Kupec lahko odstopi od pogodbe tudi pred začetkom odstopnega roka. Šteje se, da odstopni rok ni bil zamujen, če je bilo obvestilo o odstopu poslano prodajalcu najkasneje zadnji dan odstopnega roka. Dokazno breme o uveljavljanju pravice do odstopa nosi kupec.

9.9. Prodajalec je dolžan brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v 14 dneh od dneva dostave obvestila o odstopu od pogodbe, kupcu vrniti vsa plačila, ki jih je prejel po pogodbi ali v zvezi s pogodbo, vključno s stroški pošiljanja, dostave ali poštnine ter drugih morebitnih stroškov povezanih z dostavo; to ne vpliva na pravico prodajalca iz odstavka 9.11.. Prodajalec potrošniku ni dolžan povrniti dodatnih stroškov, če je potreošnik izrecno izbral način dostave, ki ni najcenejši standardni način dostave, ki ga ponuja prodajalec. Dodatni stroški so razlika med stroški dostave, ki jih izbere potrošnik in stroški najcenejšega standardnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec.

9.9A. V primeru, da je kupec plačal kupnino po povzetju, to je s plačilom dostavljalcu ob prevzemu blaga, prodajalec kupcu ne vrne provizije, ki jo je kupec plačal s tem načinom plačila. Plačilo po povzetju je storitev, ki jo prodajalec v celoti opravi tako, da od prevoznika zahteva dostavo blaga kupcu ter prevzame plačilo po povzetju.

9.10. Prodajalec bo kupcu vrnil vsa plačila na enak način, kot ga je kupec uporabil pri svojem plačilu, razen če se stranki dogovorita drugače (npr. z nakazilom na bančni račun, ki ga določi kupec) in če kupcu na ta način ne nastanejo dodatni stroški. Če je kupec poravnal kupnino ali del kupnine z unovčenjem darilne kartice Muziker Gift Card (v nadaljevanju samo „darilni bon“), bo prodajalec kupcu zagotovil nov darilni bon v višini unovčenega darilnega bona. Kupec lahko ta darilni bon uporabi pri naslednjem nakupu pri prodajalcu. V primeru, da je kupec za plačilo dela naročila izbral drug način plačila, mu bo prodajalec ta del plačila vrnil v skladu z s temi SPP.

9.11. Pri odstopu od pogodbe, katere predmet je prodaja blaga, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti plačil, preden mu je dobavljeno blago vrnjeno, oziroma dokler kupec ne dokaže, da je blago poslal nazaj prodajalcu, razen če prodajalec predlaga osebni prevzem blaga ali preko od njega pooblaščene osebe.

9.12. V primeru, da kupec odstopi od pogodbe in izroči prodajalcu rabljeno ali poškodovano blago, ali se je njegova vrednost zmanjšala zaradi takega ravnanja, ki presega normalno ravnanje za ugotovitev lastnosti in uporabnosti blagi, ima prodajalec pravico do odškodnine od kupca v višini vrednosti popravila blaga in povrnitve blaga v prvotno stanje.

9.13. Če kupec skupaj z odstopom od pogodbe ni vrnil blaga prodajalcu in če se pogodbeni strani ne dogovorita drugače, je kupec dolžan najkasneje do 14 dni od dneva odstopa od pogodbe blago, skupaj z vsemi dodatki in vključno z vso dokumentacijo, poslati nazaj prodajalcu na naslov:
Muziker (Return)
P3 2, 1102 Lozorno
900 55 Lozorno
Slovaška.

9.14. Če je kupec za naročilo prejel darilo od prodajalca, je kupec dolžan to darilo vrniti. Če kupec te obveznosti ne izpolni ima prodajalec pravico zahtevati od kupca plačilo za radilo, ki je prikazano v spletni trgovini ob sklenitvi pogodbe, oziroma običajno ceno tega izdelka.

9.15. Kupec nosi stroške vračila blaga prodajalcu oziroma osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga. Stroški vračila blaga so običajno odvisni od lastnosti blaga (velikost, teža), oddaljenosti in izbranega načina prevoza in približno ustreza stroškom, ki so navedeni v sekciji Dostava, torej stroškom, ki običajno nastanejo pri dostavi blaga kupcu.

9.15A. Kupec lahko prek obrazca za odstop od pogodbe od prodajalca zahteva tudi prevzem blaga preko prevoznika. V tem primeru nosi kupec stroške vračila blaga le do zneska, ki približno ustreza ceni za domači prevoz v državi, v kateri je blago prevzeto, pri čemer se upoštevajo tudi vrsta, dimenzije in teža blaga. Ta znesek bo kupcu prikazan v obrazcu za odstop od pogodbe, kupec pa svoje strinjanje z višino provizije izrazi z zahtevo po prevzemu blaga. Prodajalec ima pravico zavrniti prevzem blaga iz države, ki ni tista, v katero je bilo blago dostavljeno. To ne vpliva na druge določbe tega člena.

9.16. Kupec ne more odstopiti od pogodbe katere predmet je

 1. nudenje storitve, če se je njeno izvajanje že začelo z izrecnim soglasom kupca in je kupec navedel, da je bil ustrezno obveščen, da z izjavo tega soglasja izgubi pravico do odstopa od pogodbe po popolnoma opravljeni storitvi in če je storitev bila popolnoma opravljena,
 2. prodaja blaga ali opravljenih storitev, katerih cena je odvisna od gibanja cen na finančnem trgu, na katerega prodajalec nima vpliva in do katerih lahko pride v času poteka odstopa od pogodbe,
 3. prodaja blaga, izdelanega po posebnih zahtevah kupca, na mero ali izdelenega posebej za enega kupca (npr. kabli ali verige, ki se prodajajo na meter, čelade z vgrajenim komunikatorjem na željo kupca),
 4. prodaja blaga, ki se hitro pokvari,
 5. prodaja blaga, ki je zaradi zdravstvenih razlogov zaprto v zaščitni embalaži in ga zaradi higijenskih razlogov ni mogoče vrniti, če je prišlo do odprtja te zaščitne embalaže (na primer slušalke za v uho, ustne harmonike, jezički ali naustniki za pihala, ustne harmonike, spodnje perilo, ščitnik za zobe),
 6. prodaja blaga, ki se laho zaradi svoje narave po dostavi neločljivo meša z drugim blagom,
 7. prodaja alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, njihova dobava pa je možna najpozneje v 30 dneh in je njihova cena odvisna od gibanja tržne cene, na katero prodajalec nima vpliva,
 8. izvajanje nujnih popravil ali vzdrževanja, ki jih je kupec izrecno zahteval od prodajalca; to ne velja za pogodbe o storitvah in pogodbe, katerih predmet je prodaja drugega blaga kot so rezervni deli potrebni za izvedbo popravila ali vzdrževanja, če je tako bilo dogovorjeno med obiskom prodajalca pri kupcu in si kupec te storitve ali blago ni v naprej naročil.
 9. prodaja avdio posnetkov, video posnetkov, prodaja avdio-video posnetkov ali računalniške programske opreme, ki se prodaja v zaščitni embalaži, če je kupec to embalažo odprl (na primer CD-ji, kasete, plošče),
 10. prodaja periodičnih publikacij, razen prodaje na podlagi naročniške pogodbe in prodaja knjig, ki niso dostavljene v zaščitni foliji (knjige, note),
 11. opravljanje nastanitvenih storitev za druge namene kot bivanje, prevoz blaga, najem avtomobila, opravljanje gostinskih storitev ali opravljanje storitev v zvezi s prostočasnimi dejavnostmi, pri katerih se prodajalec zavezuje, da bo te storitve opravljal ob dogovorjenem času ali v dogovorjenem trajanju,
 12. zagotavljanje elektronskih vsebin, ki niso na otipljivem mediju, če se je zagotavljanje začelo z izrecnim soglasjem potrošnika in je potrošnik izjavil, da je bil ustrezno obveščen, da s takšnim soglasjem izgubi pravico do odstopa od pogodbe (na primer digitalna licenca za programsko opremo).

9.16A. Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe, katere predmet je dobava kompleta najmanj dveh sorodnih izdelkov, ki ju je prodajalec sestavil in določil za skupno prodajo (v nadaljevanju: komplet). Komplet se glede na pravico do odstopa od pogodbe šteje za eno blago. To pomeni, da je kupec v primeru odstopa od pogodbe, katere predmet je dobava kompleta, dolžan prodajalcu vrniti celoten komplet, torej vse izdelke, ki ta komplet sestavljajo. Prodajalec bo nato kupcu vrnil plačilo celotnega kompleta pod pogoji, določenimi s temi SPP. Od pogodbe ni mogoče le delno odstopiti, to je vrniti prodajalcu manj kot vse blago, ki sestavlja komplet in zahtevati vračilo plačila za posamezno blago. To ne vpliva na pravico kupca, da vrne samo eno od več blaga, dobavljenih v enem naročilu, razen če je to blago del kompleta.

9.17. Prodajalec si pridružuje pravico do preklica naročila ali njegovega dela, če iz tehničnih razlogov blaga ni mogoče dostaviti v zahtevanem roku ali po zahtevani ceni. V tem primeru bo kupcu vrnil opravljeno plačilo v roku 14 delovnih dni, če je že bilo opravljeno. To ne vpliva na pravico strank do dogovora o nadomestni izvedbi ali drugi ceni.

10. ALTERNATIVNO REŠEVANJE SPOROV

10.1. Kupec - potrošnik ima pravico uporabiti alternativni način reševanja sporov tako, da se na prodajalca obrne s prošnjo za ureditev v primeru, da ni bil zadovljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo pritožbo ali če meni, da je prodajalec kršil njegove pravice. Če se prodajalec takšno prošnjo zavrne ali se ne odzve v 30 dneh od njenega pošiljanja, ima kupec - potrošnik pravico vložiti predlog za začetek postopka alternativnega reševanja spora subjektu alternativnega reševanja sporov. Subjekti alternativnega reševanja sporov so organi in pooblaščene pravne osebe v skladu s 3. odstavkom zakona št. 391/2015 zbirke zakonov o alternativnem reševanju sporov in o dopolnitvi nekaterih drugih zakonov (v nadaljevanju samo »Zakon o ARS«) in sicer slovaška tržna inšpekcija ali druge odgovorne in pooblaščene pravne osebe, vpisane na seznam subjektov ARS, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarstvo Slovaške Republike (seznam je dostopen na www.mhsr.sk), kupec – potrošnik pa ima pravico do izbire subjekta alternativnega reševanja sporov, na katerega se obrne. Kupec – stranka pri oddaji predloga ravna v skladu z § 12 členom Zakona o ARS. V predlogu je potrebno navesti e-mail naslov prodajalca: [email protected]. Alternativno reševanje sporov lahko reši spor med kupcem – potrošnikom in prodajalcem, ki izhaja iz potrošniške pogodbe.

10.2. Kupci – potrošniki so upravičeni do uporabe spletne platforme za reševanje svojih sporov v jeziku, ki si ga izberejo. Kupec – potrošnik lahko za rešitev svojega spora uporabi platformo RSO, ki je na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. KONČNA DOLOČILA

11.1. Ti SPP so bili izdelani 01.02.2022 in nazadnje posodobljeni in dopolnjeni 03.02.2023. Prodajalec ima pravico spreminjati te SPP. Pravno razmerje med pogodbenima stranema urejajo SPP, ki veljajo v času oddaje naročila.

11.1A. Prodajalec prikazuje ocene posameznih izdelkov in ocene celotnega vtisa uporabnika. Ocene lahko vključujejo tudi ustno oceno. Prodajalec zagotavlja verodostojnost ocen s tehničnimi sredstvi tako, da k pisanju/oddaji ocene povabi samo osebe, ki so pri njem dejansko opravile nakup, kar lahko stori tudi preko tretje osebe (primerjalnika ali portala za ocene). Tehnično ni mogoče zagotoviti, da se organska ocena (napisana od osebe brez povabila) ne bo pojavila, vendar je število takih ocen zanemarljivo. Brez ogrožanja verodostojnosti ocen si prodajalec pridržuje pravico, da ne prikaže vseh ocen oz. da daje prednost prikazu ocen, ki jih določi sam.

11.2. Ti SPP so bili izdelani v slovaškem jeziku. Če so ti SPP prevedeni tudi v druge jezike, kot je slovaščina, ima njihova slovaška različica vedno prednost pred drugo jezikovno različico.

11.3. Če je pogodba sklenjena v pisni obliki, mora biti vsaka sprememba pisna. Pogodbeni stranki se strinjata, da bo komunikacija med njima potekala predvsem prek elektronske pošte in pisem.

11.4. Pravno razmerje med pogodbenima stranema se ureja s pogodbo, s temi SPP, določbami zakona št. 40/1964 zbirka Civilni zakonik s kasnejšimi spremembami in dopolnili, zakon št. 22/2001 Zbirka zakonov o elektronskem poslovanju in s spremembami in dopolnili zakona št. 128/2002 zbirka zakonov o državni kontroli notranjega trga in varstva potrošnika ter o spremembi zakona št. 284/2002 zbirke zakonov s kasnejšimi predpisi, zakon št. 250/2007 zbiraka zakonov o varstvu potrošnika in o spremembi zakona Slovaškega narodnega sveta št. 372/1990 Zbirka o prestopkih s kasnejšimi dopolnili, zakon št. 18/2018 zbirka zakonov o varstvu osebnih podatkov s kasnejšimi dopolnili in dodatki, zakon št. 102/2014 zbirke zakonov o varstvu potrošnika pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, skladnjene izven prostorv prodajalca s kasnejšimi dopolnili in popravki ter drugih splošno zavezujočih pravnih predpisov Slovaške republike.

11.5. V primeru neskladja med določili kupoprodajne pogodbe in temi SPP prevladajo določila kupoprodajne pogodbe. V primeru dvoma o vsebini pogodbe, katere stran je kupec – potrošnik, ali teh SPP, vključno z njihovimi prilogami se uporablja razlaga, ki je za kupca – potrošnika ugodnejša.

11.6. Pogodbeni strani si bosta prizadevali, da bi morebitne spore ali zahteve, ki bi med njima izhajali iz teh SPP ali iz pogodbe rešili sporazumno. Če pogodbeni strani nobenega spora, ki izhaja iz teh SPP ali pogodbe, vključno s sporom glede njene veljavnosti, razlage ali preklica, ne rešita sporazumno, so za reševanje takega spora pristojna slovaška sodišča. To ne vpliva na veljavnost določb mednarodnih pogodb o pristojnosti drugih sodišč.

12. SEZNAM PRILOG

12.1. Naslednje priloge so sestavni del prvega dela SPP:

 1. Príloga št. 1 k SPP: Reklamcijski obrazec
 2. Príloga št. 2 k SPP: Obrazec za odstop od pogodbe
 3. Príloga št. 3 k SPP: Dodatne storitve
 4. Príloga št. 4 k SPP: Splošni pogoji programa zvestobe Muziker club

II. Splošni prodajni pogoji, ki se nanašajo na kupce – podjetnike

1. OSNOVNE DOLOČBE PRODAJNIH POGOJEV

1.1. Drugi del teh splošnih pogojev poslovanja (za namene drugega dela v nadaljevanju »ti splošni pogoji«) ureja pravice in obveznosti strank v kupoprodajni pogodbi med prodajalcem, ki je Muziker, a.s., s registriranim sedežem na naslovu Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovaška republika, Matična številka 35 840 773, registrirano v poslovnem registru Mestnega sodišča Bratislava III, oddelek: Sa, vložek št. 3337/B (v nadaljevanju »prodajalec«) in kupca – podjetnika, katerega predmet je nakup in prodaja blaga na spletni strani spletne trgovine prodajalca (v nadaljevanju »e-trgovina«) (v nadaljevanju »kupoprodajna pogodba« ali »pogodba«).

Kontakt in točna identifikacija prodajalca:

e-mail: [email protected]
telefón: +38617778667
Št. za DDV: SK7020001021
Davča št.: 2021680991
Naslov: MUZIKER, a.s.
Drieňová 1/H
821 01 Bratislava
Slovenská republika

1.2. Kupec se v skladu z drugim delom teh SPP smatra za (a) osebo, ki je vpisana v poslovni register, (b) osebo, ki opravlja dejavnost na podlagi obrtnega dovoljenja, (c) osebo, ki opravlja dejavnost na osnovi drugega dovoljenja, ki ni obrtno dovoljenje, (d) fizična oseba, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je registriran v skladu s predpisi. Če je fizična oseba v naročilu navedla svojo ID številko za DDV, se domneva, da deluje v ovkiru svoje poslovne dejavnosti in se za nemene teh SPP šteje za podjetnika.

1.3. Pojmi v drugem delu SPP imajo enak pomen, kot jim ga določa prvi del SPP, razen če je v tem delu določeno drugače.

2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRAN

2.1. Prodajalec ima med drugim naslednje dolžnosti:

 1. kupcu dostaviti naročeno blago v dogovorjeni količini, ga zapakirati oziroma opremiti za prevoz na način, ki je potreben za njegovo ohranitev in zaščito in
 2. kar najhitreje skupaj z blagom v pisni ali elektronski obliki izročiti kupcu vse dokumente, potrebne za prevzem in uporabo blaga ter druge dokumente, predpisane z veljavnimi zakonskimi predpisi.

2.2. Prodajalec ima pravico do celotnega plačila kupnine od kupca za dostavljeno blago.

2.3. Prodajalec ima pravico preklicati (stornirati) naročilo, če zaradi razprodaje zalog ali nedobavljivosti blaga kupcu ne more dostaviti blaga v roku, določenem v teh SPP ali po ceni, določeni v spletni trgovini, če se stranka ne strinja z zamenjavo. Prodajalec ima pravico zavrniti naročilo tudi iz nediskriminatornih razlogov, še posebej, če ima evidentirano neplačano terjatev do kupca, če kupec v preteklosti večkrat ni prevzel blaga, čeprav je bil to dolžan storiti, oz. če prodajalca skrbi, da bi lahko s tem ko sprejme naročilo utrpel škodo.

2.4. Kupec ima med drugim naslednje dolžnosti:

 1. prevzeti naročeno blago in
 2. pravilno in pravočasno plačati prodajalcu dogovorjeno nakupno ceno.

2.5. Kupec ima pravico da se mu blago dostavi v dogovorjeni količini, kakovosti, času ter kraju.

3. SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

3.1. Kupoprodajna pogodba je sklenjena z zavezujočim sprejemom predloga za sklenitev kupoprodajne pogodbe kupca s strani prodajalca v obliki obrazca, ki ga izponi kupec (obrazec, ki ga izpolni in pošlje kupec, v nadaljevanju samo »naročilo«).

3.2. Zavezujočo potrditev predloga za sklenitev pogodbe bo prodajalec opravil brez nepotrebnega odlašanja, običajno v dveh delovnih dneh po izvršitvi naročila, po preverjanju razpoložljivosti blaga, veljavnosti cen in dobavnega roka blaga, ki ga zahteva kupec. Za zavezujočo potrditev se šteje odprema blaga s strani prodajalca. Zavezujoča potrditev po elektronski pošti (e-mailu) ni potreben. Če je zaznana višja cena, bo prodajalec zahteval soglasje kupca za spremenjeno ceno pred odpremo naročila. Kupoprodajna pogodba je sklenjena šele po kupčevem soglasju s spremembo cene in naknadni potrditvi naročila s strani prodajalca.

3.3. Samodejno generirana potrditev prejema naročila s strani prodajalca, ki je dostavljena na kupčev elektronski naslov takoj po oddaji naročila, je zgolj informativne narave, poslana kupcu z namenom obveščanja kupca o registraciji naročila in se ne šteje za zavezujočo potrditev predloga za sklenitev pogodbe s strani prodajalca.

3.4. Prodajalec lahko skupaj z naročilom ponudi dodatno brezplačno blago (v nadaljevanju samo »darilo«). Kupec izrazi soglasje tako, da pred oddajo naročila izbere darilo. Dodajanje darila naročilu ni obvezno in je prostovoljno s strani kupca.

3.5. Prodaja alkoholnih pijač je možna samo osebam, starejšim od 18 let. Z oddajo naročila za alkoholne pijače kupec potrjuje, da je dopolnil 18 let starosti najkasneje na dan oddaje naročila. Prodajalec ima pravico to dejstvo preveriti z zahtevo po veljavnem osebnem dokumentu in če kupec tega dejstva ne izpolni ali ga ne more dokazati, prodajalec ni zavezan k dobavi alkoholnih pijač. To velja tudi za osebo, ki jo je kupec pooblastil za prevzem blaga.

4. DOGOVORI O NAKUPNI CENI

4.1. Kupec plača prodajalcu kupno ceno za blago, dogovorjeno s kupoprodajno pogodbo, vključno s stroški dostave blaga in nadomestilom dodatnih storitev (v nadaljevanju: kupnina).

4.2. Podrobne in posodobljene informacije o načinih plačila nadete v razdelku Plačila v spletni trgovini prodajalca. Nekateri načini plačila morda niso na voljo za vsa naročila, odvisno od zneska naročila ali od izbranega načina dostave. O morebitnih omejitvah bo kupec obveščen že med samim izpolnjevanjem naročilnega obrazca.

4.3. Morebitni stroški pošiljanja in pakiranja bodo zaračunani pred odpremo naročila. Morebitne provizije za dodatne storitve se v naročilu sproti posodabljajo glede na izbiro dodatnih storitev s strani kupca, nikoli pa po oddaji naročila. V primeru, da bo blago dostavljeno kupcu izven Evropske unije, lahko kupcu nastane carinski dolg ali obveznosti drugih dajatev v zvezi s carinskim poslovanjem v višini in na način, ki ga dolča splošna zavezujoča zakonodaja države, v kateri je blago dostavljeno. Če ni drugače navedeno ali dogovorjeno med strankama, prodajalec ni dolžan nositi teh obveznosti v imenu kupca.

4.4. Če kupec plača kupnino prodajalcu z bančnim nakazilom, se za dan plačila šteje dan, ko je bila celotna kupnina poknjižena na računu prodajalca.

4.5. Kupec se zavezuje, da bo prodajalcu plačal kupnino v roku, določenem v kupoprodajni pogodbi.

5. DOSTAVA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI

5.1. Prodajalec bo blago dostavil kupcu v najkrajšem možnem času, najkasneje v 30 dneh od dneva sklenitve pogodbe, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Če prodajalec ne izpolnil svoje dolžnosti v dogovorjenem roku, ga kupec pozve, naj blago dobavi v dodatnem ustreznem roku, ki ga določi kupec. V primeru, da kupec v tem smislu ne pozve prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko naj bi bilo blago dostavljeno, se smatra, da je blago bilo dostavljeno, v kolikor se ne dokaže drugače. Če prodajalec ne dostavi blago niti v dodatnem dobavnem roku, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe.

5.2. V primeru, da kupec blaga ne prevzame brez predhodnega pisnega odstopa od pogodbe, ima prodajalec pravico do odškodnine v višini dejansko nastalih stroškov pri poskusu dostave naročila.

5.3. Kupec je dolžan blago prevzeti osebno ali zagotoviti, da ga zanj prevzame tretja oseba. Če je treba dobavo zaradi razlogov na strani kupca ponoviti (na primer zaradi odsotnosti kupca ali pooblaščene osebe na dogovorjenem mestu ali če tretja oseba ne dokaže, da ima pooblastilo za prevzem blaga), vse dodatne stroške, ki nastanejo na ta način krije kupec, vključno z morebitnimi stroški skladiščenja.

5.4. Kupec mora preveriti pošiljko ob dostavi. V primeru ugotovitve poškodbe blaga ob prevzemu, ima kupec možnost zavrniti prevzem blaga. O poškodovanem blagu je prevoznik, na željo in v prisotnosti kupca, spisati zapisnik. Na osnovi takega zapisnika dostavljenega prodajalcu, lahko prodajalec po ureditvi odškodninskega zahtevka s prevoznikom, kupcu zagotovi odpravo pomanjkljivosti blaga, popust na kupnino ali pa kupcu pošlje novo blago v primeru nepopravljivih napak. Kasnejše tovrstne reklamacije ne bodo priznane.

5.5. Možnosti dostave ter podrobne in posodobljene informacije o pogojih dostave najdete v rubriki Dostava v spletni trgovini. Za nekatera naročila morda niso na voljo vsi načini dostave. O morebitnih omejitvah bo kupec obveščen med pripravo naročila.

5.6. Kupec se kot prejemnik blaga strinja, da mu bo račun izdan in dostavljen v elektronski obliki. Prodajalec po sklenitvi kupoprodajne pogodbe ni dolžan ugoditi kupčevi prošnji za popravek ali spremembo podatkov na fakturi, še posebej imena ali naslova dostave v drugo državo. V primeru spremembe statusa zavezanca za DDV na strani kupca, je kupec dolžan o tej spremembi brez odlašanja obvestiti prodajalca. Prodajalec ne odgovarja za nepravilno navedene podatke na računu, ki so navedeni kot posledica kupčeve kršitve te obveznosti.

5.7. Kupoprodajana pogodba je sklenjena z odpovednim pogojem, da če kupec neprevzame blago niti po 5 dneh po dodatnem pozivu prodajalca in se s prodajalcem ne dogovori za nadomestni termin prevzema blaga, se pogodba razveljavi, pogodbene strani pa si vrneta obveznosti, ki sta jih že izpolnila, še posebej plačano kupnino in poslano blago, za katero ima nato prodajalec spet pravico prostega razpolaganja. Pravica prodajalca za povrnitev škode glede na odstavek 5.2. s tem ne preneha veljati.

6. PRIDOBITEV LASTNIŠTVA IN PRENOS TVEGANJA POŠKODB NA BLAGU

6.1. Blago ostaja v lasti prodajalca do plačila celotne kupnine s strani kupca. Blago se kupcu dostavi tako, da ga prevzame osebno ali s prevzemom od dostavljalca.

6.2. Tveganje poškodb blaga preide na kupca v trenutku, ko prevzame blago od prodajalca ali dostavljalca oziroma od trenutka, ko mu prodajalec omogoči razpolagati z blagom a ga kupec ne prevzame.

7. REKLAMACIJSKI POSTOPEK ZA PODJETNIKE

7.1. Za napake na blagu je odgovoren prodajalec, kupec pa je dolžan nemudoma vložiti reklamacijo pri prodajalcu.

7.2. Za urejanje reklamacij velja ta Reklamacijski postopek za podjetnike (v nadaljevanju samo »Reklamacijski postopek«).

7.3. Kupec ima pravico pri prodajalcu uveljavljati garancijo le za blago, ki ne deluje, je v garanciji in je bilo kupljeno v spletni trgovini prodajalca.

7.4. V času garancijske dobe ima kupec pravico do brezplačne odprave napak ob predložitvi blaga, vključno z vso pripadajočo opremo.

7.5. Reklamacije prodajalec obravnava v pisni ali elektronski obliki brez odlašanja. Če se na blagu pokažejo napake, ima kupec pravico vložiti reklamacijo pri prodajalcu tako, da izpolni reklamacijski obrazec in ga prodajalcu dostavi v elektronski obliki, medtem ko blago dostavi prodajalcu na enega izmed spodaj navedenih načinov, ali pa reklamacijski obraze pošlje v pisni obliki skupaj z reklamiranim blagom na enega izmed spodaj navedenih načinov. Načini uveljavljenja reklamacije:

 1. Dostava reklamacijskega obrazca in reklamiranega blaga na reklamacijski center na naslovu (v nadaljevanju samo »reklamacijski center«):
  Muziker reklamačné stredisko
  P3 2, 1102 Lozorno
  900 55 Lozorno
  Slovaška
 2. Dostava reklamacijskega obrazca in reklamiranega blaga v eno izmed trgovin prodajalca, kjer je možen prevzem takega blaga glede na prodajni sortiment, ali pri pooblaščeni osebi.

7.6. Kupec lahko preko reklamacijskega obrazca zaprosi prodajalca, da poskrbi za prevoz blaga v reklamacijski center. V takem primeru bo prodajalec v imenu kupca na lasnte stoške preko prevoznika uredil prevoz reklamiranega blaga. Šteje se, da je reklmariano blago dostavljeno prodajalcu na dan, ko ga prodajalec prejme na naslovu reklamacijskega centra. Prevoznik je v tem postopku tretja oseba, ki nastopa v svojem imenu, zato se prevzem blaga za namene prevoza ne štejejo kot začetek reklamacijskega postopka. Kupec je dolžan reklamirano blago ustrezno zapakirati, upoštevajoč lastnosti izdelka in lastnosti napake, tako, da se med transportom dodatno ne poškoduje. Prodajalec odgovarja za reklamirano blago šele po prevzemu.

7.7. Če namerava kupec reklamirano blago dostaviti v eno izmed fizičnih trgovin prodajalca, mu prodajalec priporoča, da v naprej preveri možnost oddaje blaga na tem mestu.

7.8. Kupec je dolžan ob reklamaciji dokazati, da je bilo blago kupljeno pri prodajalcu in je v garancijskem roku. Kupec je prav tako dolžan natančno navesti vrsto in obseg napak na blagu.

7.9. Za dan začetka reklamacijskega postopka se šteje dan, ko je kupec izročil prodajalcu:

 1. izpolnjen obrazec za reklamacijo,
 2. reklamirano blago skupaj z vsemi dodatki in
 3. gesla ali kode za dostop, če se nanašajo na reklamirano blago.

7.10. Reklamcijski obrazec je Dodatek št. 1 teh SPP, kupec pa ga lahko izpolni in odda tudi v elektronski obliki na tej povezavi: https://www.muziker.si/reklamacije.

7.11. Pravica do brezplačnega garancijskega popravila preneha veljati če:

 1. kupec ne dokaže, da je blago kupil od prodajalca,
 2. ne predložiti garancijskega lista, vseh dodatkov k blagu, dokumentacije o blagu ali dokazila o plačilu, če služi kot garancijski list,
 3. ne sporoči očitnih napak pri prevzemu blaga,
 4. poteče garancijski rok blaga,
 5. je kupec odgovoren za mehanske poškodbe blaga,
 6. se blago uporablja ali skladišči v pogojih, ki zaradi temperature, vlage, kemičnih ali mehanskih vplivov ne ustrezajo naravnemu okolju,
 7. se z blagom ravna nepravilno, nestrokovno ali pa se zanemarja potrebno skrb in nego blaga,
 8. pride do poškodbe zaradi prekomerne obremenitve blaga ali uporabe, ki je v nasprotju s pogoji, določenimi v dokumentaciji, navodilih, tehničnih ali varnostnih standardih,
 9. pride do zamenjave originalnih delov izdelka,
 10. kupec uporabi nepravilno napajalno napetost, nepravilno, nepooblaščeno ali neautorizirano strojno ali programsko opremo,
 11. pride do poškodbe blaga zaradi neizogibnih ali nepredvidljivih okoliščin,
 12. se uporabi nepravilen, nekompatibilen ali neoriginalen potrošni material in če je do poškodb prišlo zaradi uporabe takega materiala,
 13. pride do poškodb z naravno porabo ali naključno okvaro,
 14. poškoduje blago računalniški virus,
 15. je storjen nestrokovni poseg, poškodba med transportom, poškodbe zaradi vode, požara, elektrike ali višje sile,
 16. poseže v blago nepooblaščena oseba ali z uporabo napačnega orodja ali materiala.

7.12. Prodajalec bo reklamacijo kupca-podjetnika uredil v roku do 60 dni.

7.13. Prodajalec je dolžan obravnavati reklamacijo in zaključiti postopek reklamacije na enega izmed naslednjih načinov:

 1. z vračilom popravljenega blaga
 2. z zamenjavo blaga
 3. vračilom kupnine
 4. z zagotovitvijo primernega popusta na kupnino
 5. s pisno zahtevo za prevzem izvršbe, ki jo je določil prodajalec
 6. z obrazloženo zavrnitvijo reklamacije.

7.14. Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisni dokument o načinu obravnave reklamacije in o zaključku postopka najkasneje v 60 dneh od dneva uveljavljena reklamacije.

7.15. Prodajalec vedno lahko namesto odpravljanja napake zamenja blago z napako za blago brez napake.

7.16. Po ureditvi reklamacije, razen v primeru vračila kupnine, bo prodajalec kupcu vrnil reklamirano blago ali dostavi zamenjano glabo kupcu. Če kupec tega blaga ne prevzame v razumnem roku, ga bo prodajalec zaprosil, da to stori v dodatnem razumnem roku, ki ga določi prodajalec, običajno v roku enega meseca. Če kupec blaga ne prevzame niti v tem dodatnem roku, je dolžan plačati prodajalcu nadomestilo za skladiščenje v višini 5 € (z besedo: pet evr) za vsak začet dan, po preteku roka za prevzem blaga, do prevzema blaga.

7.17. Garancijski rok velja 12 mesecev (v nadaljevanju samo „garancijski rok“), pod pogojem, da za konkretne primere ni določen drug garancijski rok. Garancijski rok začne teči od dneva, ko kupec prejme blago. Če je na blagu, njegovi embalaži ali navodilih v skladu z zakonom navedeno obdobje uporabe blaga, garancijski rok ne preneha pred iztekom tega roka. Napake na blagu in posledične reklamacije morajo biti uveljavljene do konca garancijskega roka. Po izteku garancijske dobe poteče pravica do reklamacije.

7.18. Rabljeno blago je blago, ki je bilo rabljeno, ne vsebuje vseh delov ali je kozmetično ali funkcionalno poškodovano (v nadaljevanju samo »rabljeno blago«). Razstavljeno blago je rabljeno blago, ki je bilo uporaljano kot razstavni eksponat v fizični trgovini prodajalca, je bilo odprto in se je lahko uporabljalo v obsegu, ki je potrebno za predstavitev lastnosti drugim osebam (v nadaljevanju samo »razstavljeno blago«). Nedelujoče blago je rabljeno blago, ki ima take pomanjkljivosti, da je neuporabno in ga zato ni mogoče uporabiti za običajen namen (v nadaljevanju samo »nedelujoče blago«).

7.19. Garancijska doba za vse rabljene izdelke je 12 mesecev, razen če je za določeno blago v spletni trgovini navedena drugačna, tudi krajša garancijska doba.

7.20. Če se rabljeno blago prodaja po nižji ceni kot novo, garancijo ni mogoče uveljavljati za napako, zaradi katere je bila dogovorjena nižja cena. Nedelujoče blago je lahko nepopravljivo in se običajno prodaja za rezervne dele ali zbiratelje. Dodaten opis napak, zaradi katerih se blago smatra za nedelujoče in niso zajete v garanciji, je mogoče najti na spletni strani izdelka v spletni trgovini. Nedelujoče blago je lahko brez predhodnega popravila ali modifikacije nevarno. Na uporabnost nedelujočega izdelka se garancija ne nanaša.

7.21. Garancijski rok se podaljša za čas, v katerem kupec blaga ni mogel uporabljati zaradi njegovega popravila.

7.22. V primeru zamenjave blaga za novo, začne garancijski rok ponovno teči od prejema novega blaga. Enako velja, če se zamenja del (del blaga), za katerega je bila dana garancija.

7.23. Če gre za napako, ki jo je mogoče odpraviti, bo prodajalec zagotovil popravilo. Če popravilo ni možno in narava okvare ne preprečuje normalne uporabe blaga, se lahko stranki dogovorita o razumnem popustu na ceno blaga; v takem primeru napake, za katero je bil dogovorjen razumni popust, ni mogoče ponovno uveljavljati.

7.24. Če gre za napako na blagu, ki je ni mogoče odpraviti in ki preprečuje, da bi se blago pravilno uporabljalo, ima prodajalec pravico, v primeru, da se pogodbeni strani ne dogovorita drugače, zamenjati blago za blago z enakimi ali podobnimi uporabnimi lastnostmi, ali pa kupcu izstaviti dobropis (finančni kredit v višini nakupne cene, ki ga kupec lahko uporabi pri naslednjem nakupu pri prodajalcu).

7.25. V primeru, da dobava blaga z napakami bistveno krši pogodbo, lahko kupec:

 1. zahteva odpravo napak z dobavo nadomestnega blaga, dostavo manjkajočega blaga ali pa zahteva odpravo napak,
 2. zahteva odpravo napak s popravilom blaga, če so napake popravljive,
 3. zahteva primeren popust na kupnino, ali
 4. odstopi od pogodbe.

7.26. Izbira kompenzacije za napake na blagu pripada kupcu le, če o napakah obvesti prodajalca pravočasno ali brez nepotrebnega odlašanja po tem obvestilu. Kupec ne more spreminjati načina urejanja reklamacije brez soglasja prodajalca. Če pa se ugotovi, da so napake na blagu nepopravljive ali pa bi popravilo povzročilo nesorazmerne stroške, lahko kupec zahteva dostavo nadomestnega blaga, če prodajalca tako zaprosi brez nepotrebnega odlašanja, potem ko ga je prodajalec o tem obvestil. Če prodajalec v razumnem dodatnem roku ne odpravi napak na blagu ali če pred iztekom roka prodajalec najavi, da pomanjkljivosti ne bo uspel odpraviti, lahko kupec odstopi od pogodbe ali zahteva primeren popust na kupnino.

7.27. Če kupec ne sporoči svoje izbire v roku, ki je navedena v tem reklamacijskem pravilniku, ima še vedno pravice kot v primeru manjše kršitve pogodbe.

7.28. Če dobava blaga z napako neznatno krši pogodbo, lahko kupec zahteva dostavo manjkajočega blaga, odpravo napak na blagu ali popust na kupnino.

7.29. Dokler kupec ne uveljavlja popusta na kupnino oziroma dokler ne odstopi od pogodbe, je prodajalec dolžan dostaviti manjkajoče blago in odpraviti napake blaga. Ostale napake je dolžan po lastni izbiri odpraviti s popravilom blaga ali dobavo nadomestnega blaga.

7.30. V primeru, da kupec zahteva odpravo napak na blagu, ne more uveljavljati drugih zahtevkov za napake blaga razen na povrnitev škode, pred potekom dodatnega razumnega roka, ki ga odobri prodajalcu; to ne velja, če prodajalec kupca obvesti, da da v tem roku ne izpolni svojih obveznosti.

7.31. Če kupec ne določi dodatnega roka ali ne uveljavlja popusta na kupnino, lahko prodajalec določi dodatni rok za odpravo napak. Če kupec brez nepotrebnega odlašanja po tem, ko ga je prodajalec obvestil o določitvi dodatnega roka, ne obvesti prodajalca, da se s takšnim rokom ne strinja, ima to obvestilo učinek določitve roka po tem Reklamacijskem pravilniku.

7.32. Če prodajalec v roku, ki je določen v tem Reklamacijskem pravilniku, ne odpravi napak na blagu, lahko kupec uveljavlja pravico do popusta na kupnino ali odstopi od pogodbe, če v roku obvesti prodajalca o nameri, da odstopa od pogodbe v skladu s tem Reklamacijskem pravilnikom ali v razumnem roku pred odstopom od pogodbe. Kupec ne more spremeniti že izbran način urejanja reklamacije brez soglasja prodajalca.

7.33. Za namene teh SPP je kršitev pogodbe bistvena, če je stran, ki krši pogodbo vedela v času sklenitve pogodbe ali pa je bilo v tistem času rmogoče predvidevati v smislu na namen pogodbe, ki izhajajo iz vsebine ali okoliščin, v katerih je bila pogodba sklenjena, da druga stran nima namena izpolnjevati svoj del pogodbenih obveznosti, v primeru takšne kršitve pogodbe. V primeru dvoma se domneva, da kršitev pogodbe ni bistvena.

7.30. Reševanje reklamacije velja samo za napake, ki jih je kupec navedel pri prijavi reklamacije.

7.34. Pravica kupca do uveljavljanja reklamacije napake je izčrpana, ko je uveljavljal svojo pravico in zaprosil prodajalca za odpravo napake na blagu in ne glede na rezultat reklamacije ni več upravičen vložiti ponovitvene reklamacije za isto napako.

7.35. Če prodajalec konča postopek reklamacije z obrazloženo zavrnitvijo reklamacije blaga, lahko kupcu predlaga, da odpravi napake na stroške kupca. V primeru utemeljene zavrnitve reklamacije lahko prodajalec zahteva tudi povrnitev stroškov, ki so nastali pri obravnavi reklamacije, predvsem v zvezi z diagnostiko napake, ki jo opravi tretja oseba (pooblaščeni servis) in prevozom blaga.

7.36. Če prodajalec zaključi postopek reklamacije z obrazloženo zavrnitvijo blaga, kupec pa se s tako obravnavo ne strinja, lahko uveljavlja svoje pravice za odstranitev napake na sodišču.

8. ODSTOP OD POGODBE

8.1. Prodajalec ima pravico do odstopa od pogodbe iz razlogov, ki jih določajo ti SPP in splošno zavezujoči pravni predpisi. Prodajalec ima prav tako pravico do odstopa od pogodbe če je blago razprodano, nedobavljivo ali če je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga, dogovorjenega v pogodbi, prenehal s proizvodnjo ali naredil tako bistvene spremembe, da preprečijo izpolnitev obveznosti iz pogodbe prodajalca ali iz razloga posega višje sile, ali če je kljub vsem naporom, ki se od njega lahko razumno zahtevajo, ne more dostaviti blaga stranki v roku, ki je določen v teh SPP oziroma po dogovorjeni ceni. Prodajalec je dolžan kupca o tem brez nepotrebnega odlašanja obvestiti in kupcu vrniti vsa plačila. To ne vpliva na pravico pogodbenih strank do dogovora o nadomestni izvedbi ali spremenjeni ceni.

8.2. Prodajalec ima pravico do odstopa od pogodbe tudi, če je pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe prišlo do očitne napake v kupnini, navedeni za blago (npr. napačno postavljena decimalna vejica, manjkajoča številka, ko kupnina očitno ne ustreza običajni tržni ceni).

8.3. Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe le iz razlogov, ki jih določa ta del SPP ali splošno zavezujoč pravni predpis. Kupec – podjetnik ni upravičen do odstopa od pogodbe iz razlogov, zaradi katerih je le kupec – potrošnik upravičen do odstopa od pogodbe po prvem delu teh SPP (npr. odstopiti od pogodbe brez navedbe razloga v 14. dnevih).

9. KONČNA DOLOČILA

9.1. Ti SPP so bili izdelani 01.02.2022 in nazadnje posodobljeni in dopolnjeni 03.02.2023. Prodajalec ima pravico spreminjati te SPP. Pravno razmerje med pogodbenima stranema urejajo SPP, ki veljajo v času oddaje naročila.

9.1A. Prodajalec prikazuje ocene posameznih izdelkov in ocene celotnega vtisa uporabnika. Ocene lahko vključujejo tudi ustno oceno. Prodajalec zagotavlja verodostojnost ocen s tehničnimi sredstvi tako, da k pisanju/oddaji ocene povabi samo osebe, ki so pri njem dejansko opravile nakup, kar lahko stori tudi preko tretje osebe (primerjalnika ali portala za ocene). Brez ogrožanja verodostojnosti ocen si prodajalec pridržuje pravico, da ne prikaže vseh ocen oz. da daje prednost prikazu ocen, ki jih določi sam.

9.2. Ti SPP so bili izdelani v slovaškem jeziku. Če so ti SPP prevedeni tudi v druge jezike, kot je slovaščina, ima njihova slovaška različica vedno prednost pred drugo jezikovno različico.

9.3. Če je pogodba sklenjena v pisni obliki, mora biti vsaka sprememba pisna. Pogodbeni stranki se strinjata, da bo komunikacija med njima potekala predvsem prek elektronske pošte in pisem.

9.4. Pravno razmerje med pogodbenima stranema se ureja s pogodbo, s temi SPP, določbami zakona št. 513/1991 Zbirka zakonov „Obchodný zákonník“ s kasnejšimi dopolnili in drugimi splošno zavezujočimi pravnimi predpisi v Slovaški republiki.

9.5. V primeru neskladja med določili kupoprodajne pogodbe in temi SPP prevladajo določila kupoprodajne pogodbe. V primeru neskladja med določili teh SPP in določili kupoprodajne pogodbe, o kateri se posamezno dogovorita pogodbeni stranki, prevladajo določila kupoprodajne pogodbe.

9.6. Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, ktoré je od nich možné vyžadovať, aby došlo k urovnaniu všetkých sporov, rozporov alebo nárokov vzniknutých medzi nimi z týchto VOP, zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou zmierom. Ak zmluvné strany nevyriešia akýkoľvek spor, ktorý vznikne z týchto VOP alebo zo zmluvy zmierom, vrátane sporu o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, na riešenie takéhoto sporu je daná výlučná právomoc slovenských súdov.

10. SEZNAM PRILOG

10.1. Naslednje priloge so sestavni del drugega dela SPP:

 1. Príloga št. 1 k SPP: Reklamacijski obrazec
 2. Príloga št. 3 k SPP: Dodatne storitve
 3. Príloga št. 4 k SPP: Splošni pogoji programa zvestobe Muziker club

10.2. Príloha št. 2 k SPP: Obrazec za odstop od pogodbe se za kupca-podjetnika ne uporablja.

Príloga št. 1: Reklamcijski obrazec

Reklamacijski obrazec

Za pospešitev postopka reklamacije izpolnite ta obrazec in ga priložite blagu, ki je namenjeno reklamaciji. Blago mora biti skrbno zapakirano, saj prodajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki se zgodi med transportom. Prodajalec odgovarja le za okvare blaga od njegovega pravilnega prevzema v skladu s SPP.

Prodajalec:
MUZIKER, a.s.
s sedežem Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovaška republika
vpisano v poslovni register Mestnega sodišča Bratislava III, oddelek: Sa, vložek št. 3337/B
Davčna št.: 35 840 773
(v nadaljevanju samo „prodajalec“)

Kupec:

Ime in priimek:
Ulica in hišna št:
Poštna št. / Mesto:
E-mail:
Telefonska št.:
Številka računa v obliki IBAN (v primeru vračila denarja):

(v nadaljevanju samo „kupec“ ali „jaz“)

Kot kupec sem s prodajalcem sklenil spodaj navedeno kupoprodajno pogodbo za spodaj navedeno blago, ki ga prodajalcu na ta način reklamiram z opisom spodaj navedenih napak.

Številka računa 2):
Datum sklenitve pogodbe 1)
Datum uveljavljanja reklamacije


Reklamirano blago
 
Naziv 3):
Opis težav 4):


Kateri način obravnave reklamacije si želite (svojo izbiro označite s križcem)*

▢ Popravilo
▢ Zamenjavo
▢ Vračilo plačila
▢ Ustrezen popust na kupnino

*O končnem načinu urejanja reklamacije vas bomo obvestili po diagnostiki težave.
Seznam prilog

Podpis:

Pojasnila:

 1. Datum, ko je kupec prejel potrdilo o sprejemu naročila s strani prodajalca. Ne navajajte dneva oddaje naročila ali dneva, ko smo vas obvestili o prejetju naročila.
 2. Račun in številko naročila smo vam poslali po e-pošti ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
 3. Naziv in kodo blaga boste našli na računu ali e-pošti, ki smo vam jo poslali ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
 4. Natančno opišite napake. Reklamacija se nanaša samo na napake, ki jih je navedel kupec.

Navodila za kupca-potrošnika: Če je napako mogoče odpraviti, ima kupec pravico, da se brezplačno, pravočasno in pravilno odpravi. Prodajalec je dolžan napako odpraviti brez nepotrebnega odlašanja. Kupec lahko namesto odprave napake zahteva zamenjavo izdelka ali, če se napaka nanaša samo na del izdelka, zamenjavo dela, če prodajalec ne nosi nesorazmernih stroškov zaradi cene blaga oziroma resnosti okvare. Namesto da bi odpravil napako, lahko prodajalec vedno zamenja pokvarjen artikel za artikel brez napake, razen če to kupcu povzroča resne težave.
Če gre za napako, ki je ni mogoče odpraviti in ki preprečuje, da bi se izdelek pravilno uporabljal kot stvar brez napak, ima kupec pravico zamenjati izdelek oziroma ima pravico odstopiti od pogodbe. Enake pravice pripadajo kupcu v primeru popravljivih napak, če pa kupec izdelka ne more pravilno uporabljati zaradi ponovitve napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. V primeru drugih nepopravljivih napak je kupec upravičen do primernega popusta na ceno izdelka.

Príloga št. 2: Obrazec za odstop od pogodbe

Obrazec za odstop od pogodbe

Prodajalec:
MUZIKER, a.s.
s sedežem Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovaška republika
vpisano v poslovni register Mestnega sodišča Bratislava III, oddelek: Sa, vložek št. 3337/B
Davčna št.: 35 840 773
naslov za vračilo blaga: Muziker (Return), P3 2, 1102 Lozorno, 900 55 Lozorno, Slovaška
(v nadaljevanju samo „prodajalec“)

Kupec/Potrošknik:

Ime in priimek:
Trajno prebivališče:
Naslov za dostavo:
Kontakt (e-mail naslov in/ali telefonska številka):

(v nadaljevanju samo „kupec“ ali „jaz“)

Kot potrošnik sem s prodajalcem dne ________________ 1) sklenil kupoprodajno pogodbo za spodaj navedeno blago, od katere na ta način odstopam.

Številka računa in naročila 2):

Datum prevzema blaga:

Blago, ki ga vračam prodajalcu (naziv a koda blaga) 3):

Razlog za odstop od pogodbe/vračilo blaga 4):

Navodila za potrošnika: Kupec je dolžan blago skupaj z dodatki in vključno z dokumentacijo, vrniti prodajalcu na enega od načinov, določenih v Splošnih prodajnih pogojih, najkasneje v 14 dneh od dneva prijave odstopa od pogodbe. Prodajalec kupcu ni dolžan vrniti plačil, preden mu blago ni dobavljeno oziroma dokler kupec prodajalcu ne dokaže vračila blaga, razen če prodajalec ne predlaga, da osebno prevzame blago ali preko pooblaščene osebe. V primeru, da kupec odstopi od pogodbe in izroči prodajalcu rabljeno ali poškodovano blago ali se njegova vrednost zmanjša zaradi ravnanja, ki presega normalno uporabo, potrebno za ugotavljanje lastnosti in funkcionalnosti blaga, je prodajalec upravičen odškodnino zoper kupca v višini vrednosti popravila blaga ali vrnitve blaga v prvotno stanje.Način vračila kupnine:

▢ Na št. računa IBAN:
▢ Drug način:
Podpis:

Pojasnila:

 1. Datum, ko je kupec prejel potrdilo o sprejemu naročila s strani prodajalca. Ne navajajte dneva oddaje naročila ali dneva, ko smo vas obvestili o prejemu naročila. Navedba teh podatkov je neobvezna, vendar nam bo pomagala pospešiti registracijo vrnjenega blaga in vračila.
 2. Račun in številko naročila smo vam poslali po e-pošti ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Navedba teh podatkov je neobvezna, vendar nam bo pomagala pospešiti registracijo vrnjenega blaga in vračila.
 3. Ime in naziv blaga boste našli na računu ali e-pošti, ki smo vam jo poslali ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Navedba teh podatkov je neobvezna, vendar nam bo pomagala pospešiti registracijo vrnjenega blaga in vračila.
 4. Pravico imate do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga. Če ne želite navesti razloga, pustite polje prazno.

Príloga št. 3: Dodatne storitve

ODDELEK I.
OBSEG UPORABE IN OPREDELITVE POJMOV

 1. Ta priloga št. 3 k SPP: Dodatne storitve (v nadaljevanju samo "ta priloga") določa dodatne pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z dodatnimi storitvami, ki so navedene v tej prilogi.
 2. Izrazi, ki niso opredeljeni v tej prilogi, imajo enak pomen, kot jim ga določa prvi del SPP, če je kupec dodatne storitve potrošnik, oziroma drugi del SPP, če je kupec dodatne storitve podjetnik.
 3. Za namene te priloge pomožne storitve pomenijo:
  1. Podaljšana garancija
  2. Zavarovanje pošiljk
  3. Takojšnja zamenjava: Pogoje uporabe te storitve lahko najdeš na tej spletni strani.
  (v nadaljnem besedilu samo »dodatne storitve«)
 4. Vse dodatne storitve so prostovoljne in se kupcu zagotavljajo izključno na podlagi njegove volje. Prodajalec v nobenem primeru ne pogojuje sklenitve pogodbe ali pravilnega izvajanja svojih obveznosti z naročilom katere od dodatnih storitev.
 5. Če želi kupec naročiti dodatno storitev ali storitve, bo med postopkom oddaje naročila označil ustrezno okence oziroma okenca; dodatno naročanje dodatne storitve ni možno. Z zavezujočim sprejemom predloga za sklenitev kupoprodajne pogodbe, ki vključuje dodatno storitev, nastane tudi pogodba o dodatni storitvi (v nadaljnjem besedilu samo "pogodba o dodatni storitvi").
 6. Prodajalec si pridržuje pravico, da za določeno blago ne ponudi dodatnih storitev. O razpoložljivosti posameznih dodatnih storitev za posamezno blago je kupec obveščen ob izdelavi naročila.
 7. Dodatne storitve je mogoče kombinirati ali naročiti samostojno.
 8. Za napake pri dodatnih storitvah je odgovoren prodajalec. Za obravnavanje pritožb se uporablja reklamacijski postopek.

ODDELEK II.
PODALJŠANA GARANCIJA

1. NAMEN, OBSEG IN TRAJANJE PODALJŠANE GARANCIJE

1.1. Dodatna storitev Podaljšana garancija pomeni dejavnosti prodajalca ali tretjih oseb, ki jih ta določi, ki sestojijo iz prejemanja obvestil o napakah na blagu, njihove ocene in odstranitve napak po izteku garancijske dobe na način in pod pogoji, določenimi v tem oddelku (v nadaljevanju samo "Podaljšana garancija"). Podaljšana garancija ni odgovornost prodajalca za napake na blagu po splošno zavezujočih zakonskih predpisih, temveč komercialna storitev, ponujena kupcu proti plačilu. Znesek plačila za storitev Podaljšana garancija je individualen za vsak izdelek in je kupcu sporočena preko spletne trgovine v postopku oddaje naročila.

1.2. Če v tem razdelku ni drugače določeno, se za pravna razmerja med pogodbenima strankama, ki izhajajo iz podaljšane garancije, uporablja Reklamacijski pravilnik.

1.3. Podaljšana garancija velja samo za tiste napake, ki jih garancija krije v skladu z Reklamacijskim postopkom. Primeri, ki jim poteče pravica do brezplačnega popravila po Reklamacijskem postopku, so tudi primeri, pri katerih lahko prodajalec zavrne izvedbo po Podaljšani garanciji. Prodajalec lahko nadalje zavrne izvedbo, če kupec svojega zahtevka po podaljšani garanciji ni uveljavil brez nepotrebnega odlašanja po ugotovitvi napake ali če je kljub napaki še naprej uporabljal blago.

1.4. Podaljšana garancija začne teči naslednji dan po dnevu, ko je potekel garancijski rok, določen v splošno zavezujočih zakonskih predpisih ali dogovorjen med pogodbenima stranema.

1.5. Dolžino podaljšane garancije se lahko določi za obdobje enega, dveh ali treh let.

2. UPORABA IN NAČIN REŠITVE PODALJŠANE GARANCIJE

2.1. Če kupec uveljavlja reklamacijo po podaljšani garanciji, je to dolžan storiti na način, določen za uveljavljanje reklamacije po Reklamacijskem postopku. V ta namen bo kupec uporabil reklamacijski obrazec, ki tvori prilogo št. 1 teh SPP ali elektronski obrazec na spletni strani prodajalca.

2.2. Kupec je dolžan uveljavljati podaljšano garancijo brez nepotrebnega odlašanja po ugotovitvi napake na blagu. V nasprotnem primeru pravica za uveljavljanje podaljšane garancije ne velja.

2.3. V primeru popravljive napake na blagu, ki jo pokriva Podaljšana garancija, bo prodajalec poskrbel za njeno brezplačno popravilo.

2.4. V primeru nepopravljive napake na blagu, ki je zajeto v podaljšani garanciji, ima kupec pravico do vračila blaga, prodajalec pa mu bo plačal preostalo vrednost blaga v obliki finančnega kredita, ki ga kupec lahko uveljavlja za naslednji nakup pri prodajalcu.

2.5. Preostala vrednost blaga se izračuna tako, da se kupnina zniža za en odstotek za vsak mesec, vključno z mesecem od dneva dobave blaga.

2.6. Prodajalec bo reklamacijo po Podaljšani garanciji poravnal brez nepotrebnega odlašanja, vendar lahko reševanje takega zahtevka v utemeljenih primerih presega 30 dni, še posebej, če je to potrebno zaradi dolgotrajne diagnostike okvare in/ali popravila blaga.

2.7. Podaljšana garancija začne teči v skladu s tem razdelkom, ne glede na to, če in kolikokrat je kupec v garancijskem roku vložil zahtevek, razen če je v nadaljevanju navedeno drugače. Če je bila reklamacija v garancijskem roku v skladu z Reklamacijskim pravilnikom urejena

 1. s popravilom reklamiranega blaga, to dejstvo ne vpliva na začetek Podaljšanja garancije,
 2. z zamenjavo blaga, začne Podaljšana garancija teči naslednji dan, ko je potekel garancijski rok za zamenjano blago,
 3. z vračilom kupnine, oziroma z odstopom od pogodbe, Podaljšana garancija poteče,
 4. z zagotovitvijo ustreznega popusta z nakupne cene, ne vpliva na začetek trajanja Podaljšane garancije, vendar pa Podaljšana garancija ne velja za napake na blagu, za katere je bil odobren popust,
 5. z utemeljeno zavrnitvijo reklamacije, to dejstvo ne vpliva na začetek Podaljšane garancije.

3. KONEC PODALJŠANE GARANCIJE

3.1. Storitev Podaljšana garancija konča

 1. po izteku časa, za katerega je bila kupljena,
 2. z odstopom od pogodbe katere od pogodbenih strani,
 3. z odstopom kupca – potrošnika od pogodbe od dodatne storitve Podaljšana garancija.

3.2. V primeru konca Podaljšane garancije v skladu s črkama b) in c) prejšnjega odstavka, bo prodajalec kupcu vrnil nadomestilo za Podaljšano garancijo na način in pod pogoji, določenimi v teh SPP. To ne vpliva na določila teh SPP o odstopu od pogodbe.

3.3. Kupec - potrošnik ima pravico do odstopa od pogodbe za dodatne storitve brez navedbe razloga v 14 dneh od dneva njene sklenitve. Samo odstop od pogodbe o dodatni storitvi ne vpliva na trajanje kupoprodajne pogodbe. Za odstop od dopolnilne pogodbe se smiselno uporablja postopek za odstop od kupoprodajne pogodbe po teh SPP.

3.4. Če ena od pogodbenih strani odstopi od pogodbe, se storitev Podaljšane garancije prav tako prekliče, prodajalec pa bo kupcu vrnil nadomestilo Podaljšane garancije na način in pod pogoji, določenimi v teh SPP. To ne vpliva na določila teh SPP o odstopu od pogodbe.

ODDELEK III.
ZAVAROVANJE POŠILJKE

1. NAMEN IN OBSEG ZAVAROVANJA POŠILJKE, OPREDELITVE

1.1. Storitev Zavarovanje pošiljke pomeni dejavnost prodajalca, ki je sestavljena iz hitrega prejema obvestil o napakah, ki nastanejo med prevozom in njihove hitre odstranitve z zamenjavo blaga za novo izven reklamacijskega postopka, na način in pod pogoji iz tega poglavja (v nadaljevanju samo " Takojšnja zamenjava"). Pogodba o dodatni storitvi Zavarovanje pošiljk ni zavarovalna pogodba in tako vzpostavljeno razmerje med pogodbenima strankama ni zavarovanje v smislu splošno zavezujočih zakonskih predpisov. Zavarovanje pošiljk je komercialna storitev, ki se kupcu ponuja proti plačilu.

1.2. Zavarovanje pošiljke ne omejuje in ne pogojuje odgovornosti prodajalca za napake na blagu po splošno zavezujočih zakonskih predpisih in Reklamacijskem pravilniku.

1.3. Zavarovanje pošiljke krije samo

 1. poškodbe ali uničenje blaga, ki bi lahko nastalo med prevozom in
 2. blago, ki je predmet kupoprodajne pogodbe, za katero je bila sklenjena pogodba za to dodatno storitev.

1.4. Zahtevka z Zavarovanja pošiljke ni mogoče uveljavljati

 1. za blago ali škodo, ki ni navedena v prejšnjem odstavku, ali
 2. po izteku roka za vložitev zahtevka.

2. POGOJI IN NAČIN UVELJAVITVE ZAVAROVANJA POŠILJKE

2.1. Kupec je dolžan pri prodajalcu uveljavljati zahtevek za Zavarovanje pošiljke brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje naslednji delovni dan od dobave blaga. Če je blago dostavljeno kupcu ločeno, teče rok za uveljavljanje reklamacije za vsako pošiljko posebej.

2.2. Zahtevek za Zavarovanje pošiljke se uveljavlja pisno po elektronski pošti na naslov prodajalca: [email protected] (v nadaljevanju samo »Obvestilo«). Obvestilo vsebuje identifikacijo kupca, račun in številko naročila ter natančen opis poškodbe blaga, vključno s foto dokumentacijo.

2.3. Potem ko prodajalec prejme obvestilo se stranki dogovorita o datumu in načinu vračila blaga prodajalcu. Prodajalec bo novo blago poslal kupcu na enak način, kot ga je kupec izbral v svojem naročilu, brez nepotrebnega odlašanja, potem ko bo originalno blago dostavljeno nazaj prodajalcu. V primeru, da zamenjava poškodovanega blaga z novim zaradi razprodaje zaloge ali nedobavljivosti blaga ni mogoča, se prodajalec lahko s kupcem dogovori o dobavi drugega blaga. Stroške v zvezi z vračilom originalnega in dostavo novega blaga v okviru Zavarovanja pošiljke krije prodajalec.

2.4. Blago, ki je poslano kupcu namesto originalnega blaga, krije Zavarovanje pošiljke na enak način kot originalno blago, avtomatsko in brez obveznosti nadaljnjih plačil.

3. ZAGOTAVLJANJE STORITVE IN ODSTOP OD POGODBE

3.1. Kupec-potrošnik ima pravico, da brez navedbe razloga odstopi od pogodbe za dodatne storitve v 14 dneh od dneva njene sklenitve, vendar najkasneje do začetka storitve. Samo odstop od pogodbe o dodatni storitvi ne vpliva na trajanje kupoprodajne pogodbe. Za odstop od dopolnilne pogodbe se uporablja postopek za odstop od kupoprodajne pogodbe po teh SPP.

3.2. Iz narave in namena storitve Zavarovanje pošiljke izhaja, da je zagotavljanje možno šele pred iztekom odstopnega roka in se šteje za v celoti zagotovljeno s potekom roka, v katerem lahko kupec uveljavlja zahtevek oz. dostavo novega ali drugega blaga.

3.3. Prodajalec sporoča kupcu, da s podelitvijo soglasja (oddajo naročila) za začetek opravljanja storitve pred iztekom odstopnega roka kupec izgubi pravico do odstopa od pogodbe o dodatni storitvi po celotni opravljeni storitvi.

3.4. Z oddajo naročila kupec izjavlja, da

 1. je bil ustrezno obveščen o nezmožnosti odstopa od pogodbe o dodatni storitvi iz prejšnjega odstavka in
 2. soglaša z začetkom opravljanja storitve Zavarovanje pošiljke pred iztekom odstopnega roka.

3.5. Pravica kupca – potrošnika do odstopi od kupoprodajne pogodbe v skladu s temi SPP ali pravica do vložitve reklamacije po Reklamacijskem pravilniku s tem ni motena. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe po poteku roka za uveljavljanje te dodatne storitve, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti plačila za storitev Zavarovanje pošiljke.

ODDELEK IV.
DOSTAVA NEPOSREDNO V STANOVANJE

1. NAMEN IN OBSEG STORITVE DOSTAVA NEPOSREDNO V STANOVANJE

1.1. Storitev Dostava neposredno v stanovanje (v nadaljevanju »Dostava v stanovanje« ali »Dostava«) pomeni dejavnost prevoznika, ki jo posreduje prodajalec za kupca, sestavljena iz dostave blaga v stanovanje oz. podobne prostore, ki jih določi kupec, ki presega obseg običajne dostave.

1.2. Dostava v stanovanje je komercialna storitev, ki jo kupec nudi za plačilo.

1.3. Prodajalec si pridržuje pravico ponuditi dostavo v stanovanje samo v državah in/ali regijah, ki jih je izbral na podlagi nediskriminatornih kriterijev, ki jih je sam določil, ter pravico, da te kriterije kadarkoli spremeni po lastni presoji.

2. POGOJI IN NAČIN IZVAJANJA DOSTAVE V STANOVANJE

2.1. Kupec je dolžan sodelovati s prevoznikom in ustvariti potrebne pogoje za dostavo blaga v stanovanje. V ta namen je kupec dolžan zlasti zagotoviti prost dostop do prostorov, kamor bo blago dostavljeno, zagotoviti dovolj prostora, vključno s prehodnimi deli, za ravnanje z blagom in po potrebi sprejeti potrebne ukrepe, da prepreči poškodbe (na primer s prekrivanjem tal, zaščito vogalov sten, z odstranitvijo lomljivih predmetov iz bližine rokovanja z blagom itd.).

2.2. Niti prodajalec niti prevoznik nista odgovorna za nezmožnost dostave ali za škodo, nastalo zaradi nepotrebnega sodelovanja. Prav tako je kupec dolžan povrniti škodo, ki prodajalcu ali prevozniku povzroči, ker mu kupec ni zagotovil potrebnega sodelovanja.

3. OPRAVLJANJE STORITVE IN ODSTOP OD POGODBE

3.1. Kupec-potrošnik ima pravico odstopiti od pogodbe o dodatni storitvi brez navedbe razloga v 14 dneh od dneva njene sklenitve, vendar najkasneje do njene popolne izpolnitve. Samo odstop od pogodbe o dodatni storitvi ne vpliva na trajanje pogodbe o nakupu. Postopek za odstop od kupoprodajne pogodbe po teh SPP se ustrezno uporablja tudi za odstop od dodatne pogodbe.

3.2. Iz narave in namena storitve Dostava v stanovanje izhaja, da je začetek njenega izvajanja možen šele pred potekom roka za odstop od pogodbe in da se šteje, da je v celoti opravljena z dobavo blago na določeno mesto. Za namene tega odstavka se šteje, da je blago dostavljeno tudi, če ga je prevoznik poskušal dostaviti, vendar ga ni mogel dokončati zaradi neizpolnjevanja obveznosti kupca iz odst. 2.1.

3.3. Prodajalec kupca obvešča, da s soglasjem (pošiljanjem naročila) za začetek opravljanja storitve pred iztekom roka za odstop od pogodbe kupec izgubi pravico do odstopa od pogodbe o dodatni storitvi po popolni izpolnitvi storitev.

3.4. Z oddajo naročila kupec izjavlja, da

 1. je bil pravilno obveščen o nemožnosti odstopa od pogodbe o dodatni storitvi po prejšnjem odstavku in
 2. se strinja, da bo začel izvajati storitev Dostava v stanovanje pred iztekom roka za odstop od pogodbe.

3.5. S tem ni prizadeta pravica kupca – potrošnika do odstopa od kupoprodajne pogodbe po teh SPP, niti pravica do vložitve reklamacije po Reklamacijskem postopku.

Príloga št. 4 k SPP: Splošni pogoji programa zvestobe Muziker SMILE

1. OBSEG ODGOVORNOSTI IN OPREDELITEV POJMOV

1.1 Ti splošni pogoji programa zvestobe MUZIKER SMILE (v nadaljevanju "pogoji članstva") urejajo pogoje članstva v programu zvestobe MUZIKER SMILE (v nadaljevanju "klub") in s tem povezana razmerja med upravljavcem kluba, ki je družba Muziker, a.s., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, Slovaška republika, ID št. 35 840 773, vpisana v poslovni register Mestnega sodišča v Bratislavi III, oddelek Sa, vložek št. 3337/B (v nadaljnjem besedilu: upravljavec), in članom Kluba, ki je fizična ali pravna oseba in je izrazila željo postati član Kluba in je izpolnila pogoje za članstvo (v nadaljnjem besedilu: član Kluba ali članica) (v nadaljnjem besedilu: upravljavec in član Kluba, v nadaljnjem besedilu: pogodbeni stranki ali skupaj: pogodbeni stranki).

1.2 Sistem zvestobe strank MUZIKER SMILE je sistem ugodnosti za stranke Muziker. Čeprav ti splošni pogoji poslovanja urejajo pravice in obveznosti strank kupoprodajne pogodbe, sklenjene prek spletne trgovine se lahko ugodnosti kluba uporabljajo tudi v prodajalčevih fizičnih trgovinah.

1.3. Sistem zvestobe strank MUZIKER CLUB predstavlja sistem ugodnosti za stranke Muzikerja. Kljub temu, da ti SPP urejajo pravice in obveznosti pogodbenih strank kupoprodajne pogodbe, sklenjene preko spletne trgovine, je ugodnosti kluba mogoče izkoristiti tudi pri nakupik v fizičnih trgovinah prodajalca.

1.4. Izrazi, ki niso opredeljeni v tej prilogi, imajo enak pomen, kot ga določa prvi del Splošnih pogojev, če je kupec potrošnik, oziroma drugi del Splošnih pogojev, če je kupec podjetnik.

2. ZAČETEK, TRAJANJE IN PRENEHANJE ČLANSTVA

2.1. Članstvo v klubu začne z dodelitvijo članske kartice zvestobe (v nadaljevanju samo »kartica zvestobe«), ki se članu dostavi po elektronski pošti (e-mailu) po njegovi uspešni včlanitvi.

2.2 Članstvo se lahko registrira v okviru registracije stranke na spletnem mestu ali v eni od poslovalnic upravljavca, in sicer ob ustvarjanju naročila ali ločeno. Poleg tega lahko članstvo registrira stranka, ki je predhodno ustvarila račun stranke, vendar brez trenutne registracije v klub, pri čemer predloži novo naročilo v stanju aktivne prijave v ta račun. Registracija računa na spletnem mestu upravljavca brez registracije v klubu ni mogoča.

2.3 Registracija članstva za nazaj ni mogoča. Prav tako ni mogoče uveljavljati klubskih ugodnosti za nazaj. V primeru registracije v klub v skladu z drugim stavkom člena 2.2 teh pogojev članstva članstvo v klubu začne veljati šele na dan odpreme naročila.

2.4. Članstvo je brezplačno in velja za nedoločen čas.

2.5. Članstvo v klubu, kartica zvestobe in klubske ugodnosti niso prenosljive.

2.6. Članstvo preneha s preklicem članske registracije s strani upravljalca. Upravljavec prekliče članstvo na podlagi pisne prekinitve članstva s strani člana kluba ali na podlagi lastne odločitve. Upravljavec prekliče članstvo zlasti, če je član kršil pogoje članstva ali če upravljalec utemeljeno sumi, da član uporablja klub v nasprotju s splošno zavezujočo zakonodajo ali gre za kršenje pravic tretjih oseb, za pomoč pri kaznivih dejanjih oz. utemeljen sum, da je resničen uporabnik kluba ali uporabniškega računa nekdo drug in ne registrirana oseba. Če član kluba prekliče članstvo, upravljavec prekliče članstvo v razumnem času od dneva prejema preklica članstva.

2.7. Ne glede na način in razlog za prekinitev, prenehanje članstva povzroči nepopravljivo izgubo vseh neporabljenih razpoložljivih in rezerviranih točk ter deaktivacijo članske kartice zvestobe.

3. UGODNOSTI ČLANSTVA V KLUBU

3.1. Prednosti članstva v klubu so predvsem:

 1. Sistem točk zvestobe,
 2. Podaljšan rok za odstop od pogodbe,
 3. Podaljšana garancija
(v nadaljnjem besedilu samo "članske ugodnosti").

3.2. Ugodnosti članstva glede na črki b) in c) prejšnjega odstavka lahko uporablja samo član potrošnik.

3.3. Seznam ugodnosti iz odst. 3.1 je minimalni obseg ugodnosti. Trenutni seznam ugodnosti je objavljen na spletni strani upravljalca. Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe obsega ugodnosti.

4. SISTEM TOČK ZVESTOBE

4.1. Sistem točk zvestobe je sistem zbiranja točk zvestobe in njihovo uporabo na način in pod pogoji, določenimi v teh pogojih za članstvo.

4.2. Član pridobi točke z nakupom blaga pri upravljalcu. Znesek točk, ki jih lahko član pridobi po izpolnitvi pogojev, temelji na nakupni ceni blaga, pri čemer za vsak plačan evro pridobi član po eno točko. Če je nakupna cena blaga navedena v manj kot evro, se točke preračunajo po tečaju, ki ga trenutno uporabljata upravljalec oziroma kupec, ki je prikazan v košarici med postopkom nakupa. Upravljalec je po lastni presoji upravičen, da za nakup določenega izdelka pripiše drugačno količino točk (manj ali več), kot je določeno v tem odstavku.

4.3. Pogoj za pridobitev točk je

 1. za nakupe v e-trgovini: članstvo v klubu, lastništvo kartice zvestobe, registracija uporabniškega računa stranke na spletnem mestu upravljalca, nakup v statusu prijave v uporabniški račun stranke in pozitivna vrednost točk, objavljena v podrobnostih izdelka v ponudbi izdelkov v spletni trgovini;
 2. za nakupe v fizični trgovini: članstvo v klubu, dokazilo o lastništvu kartice zvestobe (s predložitvijo kartice zvestobe, dokazilom številke kartice zvestobe ali navedbo e-poštnega naslova, povezanega z registracijo), veljavna registracija uporabniškega računa stranke na spletne strani upravljalca in pozitivna točkovna vrednost objavljena na ustreznem mestu strani izdelka v katalogu izdelkov na spletni strani operaterja

4.4. Če se kupnina za blago individualno izpogaja ali prilagodi ali če član uveljavi kupon za popust za blago ali za celotno naročilo, se pravica do pridobitve točk za blago ali naročilo lahko zmanjša ali pa sploh ne nastane. Prav tako pravica do točk ne nastane pri nakupu blaga, ki je predmet naročila, v katerem so bile, četudi delno, uveljavljene točke. Točk ni mogoče uveljavljati v naročilu, s katerim naj bile pridobljene.

4.5. Če je bila pogodba sklenjena preko spletne trgovine, se zbrane točke pripišejo članu in z njimi lahko razpolaga šele po 30 dneh od dneva prevzema blaga. Če je bila pogodba sklenjena v fizični trgovini, se zbrane točke pripišejo članu in lahko z njimi takoj razpolaga; to ne velja, če je član izbral možnost plačila na obroke ali po predračunu. V tem primeru bodo pridobljene točke pripisane članu in bo član z njimi lahko razpolagal najprej po 30 dneh od dneva prejema plačila s strani ponudnika.

4.6. Trenutno število razpoložljivih točk bo članu kluba prikazano v statusu aktivne prijave v njegovem uporabniškem računu ali pri nakupu v eni od trgovin na blagajniškem prijemku ali pa mu to informacijo posreduje osebje fizične trgovine na zahtevo stranke.

4.7. Če član kluba ne opravi novega nakupa v 24 mesecih od zadnjega nakupa v stanju aktivne prijave ali v fizičnem prometu s kartico zvestobe, njegove predhodno pridobljene točke potečejo. Dejstvo, ali je ta nov nakup povzročil pridobitev novih točk ali koriščenje razpoložljivih točk, ni odločilno.

4.8. Prislužene točke se izkoristi tako, da član pred oddajo naročila izbere, koliko razpoložljivih točk uporabi v naročilu. Tako izbrano število točk se bo odrazilo v znižanju kupnine, pri čemer se kupnina zniža za en evro cent za vsako uporabljeno točko. Na ta način je možno blago dobiti brezplačno, če se kupnina zniža na vrednost 0 € (z besedami: nič eur).

4.9. Prislužene točke je mogoče uporabiti samo preko spletne trgovine upravljalca. Pri nakupu v fizični trgovini upravljalca ni mogoče uveljavljati točk.

4.10. V primeru kakršnegakoli odstopa od kupoprodajne pogodbe s strani ene izmed strani, upravljalec ni dolžan vrniti uporabljenih točk članu kluba. Če član kluba z uporabo točk kupnine ni znižal na 0 € in je plačal znižano kupnino, bo upravljalec povrnil plačilo le v višini znižane kupnine.

5. PODALJŠANA ROK ZA ODSTOP OD POGODBE

5.1. Član kluba ima pravico odstopiti od pogodbe, sklenjene preko spletne trgovine, brez navedbe razloga po zakonsko določenem 14-dnevnem roku za odstop od pogodbe pred iztekom 30 dni od dneva dobave (v nadaljevanju samo "podaljšan rok").

5.2. Pogoj za uveljavljanje te pravice je članstvo v klubu, lastništvo kartice zvestobe in oddaja naročila v stanju prijave v uporabniški račun stranke. Pravica do odstopa od pogodbe v podaljšanem roku velja samo za blago, ki je predmet naročila po prejšnjem stavku in je nepoškodovano in brez znakov uporabe v originalni embalaži.

5.3. V primeru odstopa od pogodbe v podaljšanem roku, upravljavec članu kluba ne vrne gotovinskega plačila, temveč mu zagotovi finančno dobropis v višini kupnine, ki ga član kluba lahko uveljavlja za naslednji nakup pri operaterju.

5.4. Odstop od pogodbe v podaljšanem roku ni mogoč v enakih primerih, ko od pogodbe ni mogoče odstopiti v zakonsko določenem roku. Smiselno se uporabljajo tudi druga določila teh SPP o odstopu od pogodbe.

5.5. Pravica kupca – potrošnika do odstopa od kupoprodajne pogodbe v skladu s temi SPP ali pravica do vložitve reklamacije po Reklamacijskem postopku ni prizadeta.

6. PODALJŠANA GARANCIJA

6.1. Za blago, za katerega velja garancijska doba najmanj 24 mesecev, se pri izpolnjevanju pogojev, določenih v tem členu 6, nanaša dopolnilna storitev Podaljšana garancija.

6.2. Pogoj za začetek Podaljšane garancije je članstvo v klubu, lastništvo kartice zvestobe in oddaja naročila v stanju prijave v uporabniški račun stranke. Podaljšana garancija velja samo za blago, ki je predmet naročila po prejšnjem stavku.

6.3. Storitev Podaljšane garancije se za člana kluba samodejno aktivira za obdobje enega leta. V primeru, da je član kluba naročil dodatno storitev Podaljšana garancija proti plačilu, se ta kupljena Podaljšana garancija podaljša za eno leto.

6.4. Določbe teh SPP o Podaljšani garanciji za storitve veljajo za Podaljšano garancijo, ki je zagotovljena članom kluba.

7. KONČNA DOLOČILA

7.1. Za razmerja med upravljavcem in članom kluba, ki niso urejena s temi pogoji, veljajo Splošni pogoji poslovanja upravljalca.

7.2. Upravljavec ni odgovoren za

 1. škodo zaradi zlorabe kartice zvestobe;
 2. omejitve uporabe kluba iz razlogov vpliva tretjih oseb (npr. poslovni partner upravljalca);
 3. omejitve uporabe kluba iz razlogov, ki izhajajo neodvisno od volje ali ravnanja upravljavca;

7.3. Upravljavec ima pravico začasno ustaviti delovanje kluba oziroma koriščenje članskih ugodnosti

 1. iz varnostnih razlogov;
 2. zaradi višje sile;
 3. z odločbo javnega organa;
 4. da bi se omogočila izvedba popravil in del za nemoteno delovanje, remont ali vzdrževanje tehničnih objektov, ki klubu omogočajo delovanje;
 5. iz kateregakoli drugega razloga, ki sledi legitimne interese upravljavca ali enega ali več članov kluba.

7.4. O prekinitvi delovanja kluba oziroma o koriščenju članskih ugodnosti upravljavec obvesti člana kluba z obvestilom, objavljenim na spletni strani upravljavca.